Twoja opinia

drukujProjekt systemowy 9.1.3.

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt systemowy pt.: „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


Realizacja projektu została przekazana Departamentowi Kultury, Edukacji i Sportu, zaś nadzór nad sprawną realizacją sprawuje Departament Europejskiego Funduszu Społecznego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej.


Grupą docelową, do której skierowany jest projekt to 320 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu województwa lubelskiego, którzy są szczególnie uzdolnieni, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, którym jednocześnie niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny.

Stypendia w roku kalendarzowym 2008 przyznawane są na okres od 1 maja do 31 grudnia w kwocie nie wyższej niż 3 tys. zł. Kwota stypendium za jeden miesiąc wynosi 375 zł.

Szczegółowe warunki uprawniające do uzyskania stypendiów, w tym wymagane kryteria w odniesieniu do osiągnięć stypendysty, poziom dochodu na członka rodziny stypendysty, informacje na temat zasad i trybu wypłaty stypendiów zawiera Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, opracowany w oparciu o analizę potrzeb regionu w tej dziedzinie.

Wartość projektu wynosi:
990 825,00 zł
Wysokość wkładu własnego pochodzącego z Budżetu Województwa Lubelskiego na  2008 r. wynosi: 14 862,00 zł.
Kwota środków przewidzianych na wypłatę stypendiów:  960 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.lubelskie.pl/um/szczegol.php?&idn=6651

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792487, wizyty:7161093

projekt i cms: www.adm-media.pl