Twoja opinia

drukujProjekt systemowy 8.2.2.

Stypendia naukowe dla doktorantów


Zaproszenie

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i instytutów naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki  Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składanie wniosków o stypendia

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniem z uczelni lub instytutu naukowego potwierdzającego status doktoranta należy składać w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Graniczna 4, 20 – 010  Lublin, piętro IV, pok. 14, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 20 października 2008 r. od godziny 7. 30 do dnia 14 listopada 2008 r. do godziny 15. 00. (z dopiskiem na kopercie "Stypendia naukowe"). Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad i trybu przyznawania stypendium doktorantom w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” wraz załącznikami dostępny jest na stronach internetowych www.rsi.lubelskie.pl, www.efs.lubelskie.pl (poniżej w Plikach do pobrania)

Informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji, ul. Graniczna 4, piętro IV, pok. Nr 15 tel. (0 81) 537 16 25, e-mail: stypendia@lubelskie.pl

Dodatkowa informacja

Wniosek (Załącznik nr 1) należy wypełnić w formie elektronicznej i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD). Uwaga! Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną.

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793394, wizyty:7161310

projekt i cms: www.adm-media.pl