Twoja opinia

drukujDepartament Wdrażania EFS

O Departamencie EFS

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament EFS UMWL w Lublinie) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Departament EFS pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest też  komórką organizacyjną podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Województwa Lubelskiego, nadzorowana merytorycznie przez jednego z Członków Zarządu.

Dodatkowo w realizację programu zaangażowane są jeszcze następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:


Zadania

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

   zajmuje się:

 1. wdrażaniem Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL
 2. wdrażaniem Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” PO KL

  oraz pełni obowiązki:
 3. pełni obowiązki Instytucji Pośredniczącej (IP) PO KL.

 

Główne funkcje/zadania Departamentu EFS w ramach PO KL jako Instytucji Pośredniczącej (IP):

 • zarządzanie i koordynacja wdrażania priorytetów regionalnych PO KL,
 • zapewnienie spójności działań pomiędzy PO KL a Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 oraz pozostałymi dokumentami strategicznymi,
 • przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcji wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej,
 • przygotowywanie Planów Działań,
 • przygotowywanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL,
 • opracowanie wytycznych dotyczących opracowania instrukcji wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia i zatwierdzanie tych instrukcji,
 • opracowywanie dokumentacji konkursowych i przeprowadzanie konkursów, dokonywanie oceny proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL oraz zapewnienie, żeby wybór projektów następował zgodnie z kryteriami stosowanymi dla PO KL,
 • przygotowywanie listy rankingowej dla Zarządu, dotyczącej współfinansowania wybranych do realizacji projektów oraz przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu,
 • pełnienie funkcji odwoławczej od wniesionych protestów,
 • przygotowywanie i realizacja projektów systemowych IP oraz ocena i nadzorowanie projektów systemowych IP 2,
 • zapewnienie realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych,
 • zapewnienie środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego,
 • przygotowywanie informacji miesięcznych i sprawozdań (okresowych, rocznych i końcowych) z realizacji Działań i Priorytetów oraz przekazywanie informacji i sprawozdań z realizacji Priorytetów do Instytucji Zarządzającej,
 • monitorowanie stopnia realizacji wskaźników oraz odchyleń w realizacji wybranych wskaźników,
 • prowadzenie ewaluacji Priorytetów,
 • gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny,
 • monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu oraz zapewnienie, że projekty przez cały okres ich realizacji, są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz tego, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • rozliczanie umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami, tj. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność otrzymywanych od beneficjentów oraz dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,
 • przygotowywanie rocznych Planów Kontroli IP,
 • weryfikacja oraz zatwierdzanie Rocznych Planów Kontroli IP 2,
 • prowadzenie kontroli systemowych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia systemu,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów oraz przekazywanie, weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym poprzez kontrole na miejscu,
 • zapewnienie stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, monitorowanie udzielonych przez IP zamówień,
 • przygotowywanie zestawień, not i raportów o nieprawidłowościach,
 • opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Priorytetów i przekazanie do Instytucji Zarządzającej PO KL,
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji i poświadczeń wydatków w ramach priorytetu/komponentu regionalnego do Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z wydatkami, dla potrzeb certyfikacji,
 • zapewnienie stosowania przez beneficjentów oraz wszystkie instytucje zaangażowane w realizację Priorytetów odrębnych systemów księgowania lub odpowiednich kodów księgowych dla wszystkich operacji finansowych związanych z projektem,
 • opracowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego sytemu finansowo- księgowego,
 • prowadzenie systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu w ramach poszczególnych priorytetów,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom w ramach wdrażanych Priorytetów PO KL,
 • przygotowywanie planu działań Pomocy Technicznej, monitorowanie i raportowanie realizacji PT,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji projektów i Priorytetów w ramach PO KL, przygotowanie zbiorczych informacji z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnienie zgodności realizacji Priorytetów regionalnych z wymogami informowania i promocji w ramach PO KL,
 • przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z wdrażaniem PO KL przez 3 lata od zamknięcia Programu lub częściowego zamknięcia Programu.

 

IP 2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2) dla wszystkich działań w ramach:

 • Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL,
 • Priorytetu VII Promocja integracji społecznej” PO KL,

pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Zarząd Województwa, który delegował zadania związane z IP 2, delegował również do WUP w Lublinie zadania związane z wdrażaniem PO KL, na podstawie Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753561, wizyty:7142077

projekt i cms: www.adm-media.pl