Twoja opinia

drukujPodkomitet monitorujący

Podkomitet Monitorujący PO KL (PKM PO KL) działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym. Podkomitet Monitorujący PO KL został powołany przez Pre-komitet Monitorujący PO KL w drodze Uchwały, która określa strukturę PKM PO KL i jego zadania.


Na etapie wdrażania partnerzy odegrają istotną rolę w Podkomitetach Monitorujących PO KL. Uwzględniając zasadę partnerstwa, w PKM PO KL uczestniczy strona rządowa, samorządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przy powoływaniu członków Podkomitetu wzięto pod uwagę dążenie do zrównoważonego udziału strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz jak najwyższej efektywności ich pracy. Podstawą wyznaczania składu Podkomitetu są Wytyczne Nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących oraz Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753556, wizyty:7142072

projekt i cms: www.adm-media.pl