Twoja opinia

drukujPomoc publiczna

POMOC PUBLICZNA – JAK UDZIELAĆ?
UREGULOWANIA WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE

Warunki oraz formy udzielania pomocy publicznej wynikają bezpośrednio z uregulowań  wspólnotowych oraz znajdują odzwierciedlenie w krajowych programach pomocowych, stanowiących podstawę dla udzielania pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe:

•    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
•    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis,
•    Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C  244/02), 
•    Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstwa (2009/C 156/02).
•    Komunikat Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (2009/C 16/01)
•    Komunikat Komisji – Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (2011/C 6/05)

Kwestie dotyczące udzielania pomocy publicznej, jej intensywności, katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach danego typu pomocy, sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej określają na poziomie kraju:

•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz.404 z późn. zm.),
•    Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 , z późn. zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) ,
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311),
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U., Nr 53, poz. 312,
ze zmianą Dz. U. z 2010 r., Nr 254 poz. 1704),
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, z późn. zm.),
•    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354), zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. Nr 34, poz. 174).
•    Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r.
•    Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
•    Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2010 r., w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.
•     Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r. z erratą z 17 marca 2011 r. – materiał pomocniczy dla wszystkich podmiotów biorących udział we wdrażaniu PO KL w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej w ramach realizowanych projektów,
•    Nowa definicja MŚP – poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. Poradnik zawiera zalecenie Komisji 2003/361/WE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20 maja 2003 r., stanowiące podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako MŚP.


Zobacz także strony MRR, UOKiK oraz Komisji Europejskiej:
http://www.mrr.gov.pl
http://www.uokik.gov.pl
http://ec.europa.eu


Poniżej znajduje się opracowanie na temat pomocy publicznej w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL realizowanych w ramach komponentu regionalnego.

dokument w przygotowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786847, wizyty:7158001

projekt i cms: www.adm-media.pl