Twoja opinia

drukujPlan działania

 

Plan Działania jest rocznym dokumentem planistyczno-operacyjnym przygotowywanym dla każdego Priorytetu, w którym doprecyzowane są zapisy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Przedstawia on założenia Instytucji Pośredniczącej na dany rok budżetowy odnośnie preferowanych form wsparcia, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Priorytetów.

Plan Działania jest dokumentem wewnętrznym przygotowywanym na potrzeby Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej. Ze względu na planistyczny charakter dokumentu dopuszczalne są odstępstwa w procesie realizacji Planu Działania.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca podaje do publicznej wiadomości podstawowe informacje zawarte
w poszczególnych Planach Działania, które są istotne z punktu widzenia Beneficjentów. Dotyczą one przewidywanych typów wsparcia, form i planowanych terminów  ogłaszania konkursów, szczegółowych kryteriów wyboru projektów, dostępnej alokacji  oraz informacji o projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753538, wizyty:7142054

projekt i cms: www.adm-media.pl