Twoja opinia

drukujZasady i wytyczne

Pliki do pobrania

wersje Zasady finansowania POKL (15-09-2014) 2,06 MB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 15-09-2014 2,06 MB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Obowiązuje od 1 października 2014 r.

wersja z dnia: 28-12-2012 1,9 MB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Obowiązuje od 1 stycznia 2013

wersja z dnia: 28-12-2012 1,61 MB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

wersja z erratą z dn.18.01.2012

Załączniki

errata do zasad finansowania (28-01-2010) 31,65 KB

uwagi do zasad finansowania (27-12-2010) 3,19 MB

Konsultacje zewnętrzne (28-12-2011) 1,64 MB


wersje Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatków (10-04-2014) 710,93 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 10-04-2014 710,93 KB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wchodzą w życie 1 maja 2014 r.

wersja z dnia: 03-09-2012 816,75 KB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r. Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone po dniu 1 września 2012 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: obowiązek rozliczania ryczałtowego kosztów pośrednich w przypadku gdy Beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych. Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, będą obowiązywać od 1 września 2012 r. w przypadku:
1. projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od dnia 1 września 2012 r.;
2. wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2012 r. złożonych od dnia 1 września 2012 r.;
3. pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia 1 września 2012 r.
Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii:
1) Podrozdział 2.2 – Zakres obowiązywania Wytycznych
Usunięcie ograniczenia mówiącego, że Instytucja Zarządzająca może ustanawiać bardziej restrykcyjne zasady kwalifikowalności wydatków niż określone w Wytycznych wyłącznie dla projektów systemowych, których odrębne zasady realizacji zostały wskazane w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z proponowanym brzmieniem przedmiotowego zapisu „Instytucja Zarządzająca może ustanawiać bardziej restrykcyjne zasady kwalifikowalności wydatków niż określone w Wytycznych wyłącznie dla projektów, których odrębne zasady realizacji zostały wskazane w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Powyższa zmiana wynika z faktu, że nie tylko projekty systemowe podlegają regulacjom zawartym w Systemie realizacji PO KL.
2) Podrozdział 4.2 Sekcja 1 – Kwoty ryczałtowe
Wprowadzono możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 2.3 do wartości nieprzekraczającej 50 tys. euro. Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji projektów systemowych testujących nowe instrumenty programowania w postaci wspólnych planów działania w ramach Działania 2.3. Stanowi ona dostosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS. Ponadto wprowadzono obowiązek rozliczania kosztów pośrednich w sposób ryczałtowy w przypadku gdy Beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.
3) Podrozdział 4.2 Sekcja 2 – Stawki jednostkowe
Rozszerzono katalog form wsparcia możliwych do rozliczenia stawkami jednostkowymi o usługi kształcenia w sektorze zdrowia w celu umożliwienia sprawnej realizacji ww. projektów.
4) Podrozdział 5.4 – Działania finansowane zgodnie z Programem „Uczenie się przez całe życie” Określono zasady rozliczania projektów realizowanych w Programie „Uczenie się przez całe życie” w ramach Działań 3.3 i 3.4 PO KL.
5) Zmiany redakcyjne – pozostające bez wpływu na zawartość merytoryczną Wytycznych.


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793356, wizyty:7161272

projekt i cms: www.adm-media.pl