Twoja opinia

drukujNabórI (07.04.2014)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza dodatkowy nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektu systemowego:
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej obejmujący następujący typ projektu:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące (1): - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym* (c) – projekty systemowe. *Kwestie dotyczące realizacji projektów zostały uregulowane w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanych przez IZ PO KL.
Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu (zgodnie z kryterium dostępu nr 1).

Beneficjentami systemowymi w ramach przedmiotowego projektu systemowego są wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminach wymienionych w poz. 1-31 Załącznika nr 20 i w Załączniku nr 21 do Informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektu systemowego pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.Oddziały przedszkolne, które są wymienione na listach wskazanych w Załączniku 2 i 3 do ww. Zasad nie są uprawnione do otrzymania wsparcia, z zastrzeżeniem Podrozdziału 3.3 pkt 3 Informacji o naborze.

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Informacji o naborze z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 7 kwietnia 2014 r. (dzień rozpoczęcia naboru) do dnia 29 kwietnia 2014 r. (dzień zakończenia naboru).

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru pozostają bez rozpatrzenia i podlegają zwrotowi Wnioskodawcy.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Kwota planowanych wydatków w projekcie wynosi 11 003 817,22 PLN.

Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach naboru w szczególności w wyniku zmiany kursu walutowego.
W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany wkład własny.

Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 zł.

W ramach przedmiotowego projektu systemowego nie ma możliwości sfinansowania kosztów zarządzania projektem, w tym wydatków związanych z promocją projektu oraz kosztów pośrednich.

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektu systemowego pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1, tel. 81 44 16 843, infolinia 0 800 888 337, e-mail: efs@lubelskie.pl oraz www.efs.lubelskie.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu - projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych.

Departament EFS UMWL zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie projektu systemowego pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL. Program szkolenia jest dostępny poniżej.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi uprawnionymi do uzyskania wsparcia w 2014 r. Lista uprawnionych organów prowadzących stanowi Załącznik nr 1 i 2 do programu szkolenia. Przedmiotem szkolenia będzie m.in. specyfika naboru wniosków organizowanego w 2014 r., zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz konsultacje założeń projektu. Szkolenie zostało podzielone na dwie tury: 3 kwietnia 2014 r. (I tura) oraz 4 kwietnia 2014 r. (II tura). Każda Instytucja może zgłosić maksymalnie jednego reprezentanta odpowiedzialnego za przygotowanie projektu systemowego dla danego organu prowadzącego, zgodnie z terminami przewidzianymi w załączonym programie.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod nr: 081 44 16 827 oraz mailowo na adres: michal.kusiak@lubelskie.pl

 

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753988, wizyty:7142503

projekt i cms: www.adm-media.pl