Twoja opinia

drukujFAQ

28-02-2012

Pytanie:

Czy zakład doskonalenia zawodowego może być beneficjentem pomocy de minimis udzielonej w ramach projektu szkoleniowego skierowanego do przedsiębiorstw?

Odpowiedź:

Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej oraz sposobu finansowania. Warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć oferowanie dóbr i usług na danym rynku*.

Jeśli zakład doskonalenia zawodowego prowadzi działalność gospodarczą i konkuruje na rynku usług może zostać uznany za przedsiębiorcę według szerokiej definicji. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na kwestię odpowiedniej klasyfikacji wielkości przedsiębiorstwa (patrz załącznik I art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu).

Pomoc publiczna w ramach szkoleń pracowników może zostać udzielona danemu zakładowi doskonalenia zawodowego jeżeli pracownicy, którzy zostaną skierowani do udziału w projekcie zajmują stanowiska związane z działalnością gospodarczą podmiotu.
Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy IP/IP2 nie jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej / de minimis obowiązek weryfikacji danego podmiotu pod kątem możliwości udzielenia pomocy spoczywa na beneficjencie (operatorze pomocy).

*orzeczenie ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 „Komisja v. Włochy”, [ECR I-3851]

Działanie 8.1, Działanie 8.2

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792468, wizyty:7161074

projekt i cms: www.adm-media.pl