Twoja opinia

drukujFAQ

28-02-2012

Pytanie:

Czy jeśli kopalnia działa w sektorze wydobycia i obróbki węgla natomiast pomoc przyznawana jest na rozwój działu przedsiębiorstwa nie związanego z wyłączonym sektorem gospodarki może ona skorzystać ze wsparcia szkoleniowego w ramach PO KL (pomoc de minimis)?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 1 lit. f ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis wyjątkiem z możliwości udzielania pomocy de minimis jest pomoc przyznawana przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002. Zgodnie z ust. 4  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. „w kontekście rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do sektora węglowego”.

Jednocześnie możliwość udzielenia pomocy dla sektora węglowego jest szczegółowo określona w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) NR 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego i zgodnie z ust. 21 uzasadnienia „przemysłowi węglowemu może być również przyznawana przez Państwa Członkowskie pomoc na badania naukowe i prace rozwojowe oraz na ochronę środowiska i szkolenie”. Powyższe zapisy są także zgodne z zakresem stosowania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Akapit 13 uzasadnienia powyższego rozporządzenia stwierdza wprost, że „W kontekście rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działania w sektorze węglowym z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pomocy na ochronę środowiska.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że w ramach projektu szkoleniowego można udzielić pomocy de minimis podmiotowi działającemu w sektorze węglowym.

 

Działanie 6.1, Działanie 6.2, Działanie 6.3, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.3, Działanie 8.1, Działanie 8.2, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.4, Działanie 9.5

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792463, wizyty:7161069

projekt i cms: www.adm-media.pl