Twoja opinia

drukujFAQ

24-02-2012

Pytanie:

Jakie informacje powinien przekazać Beneficjent do IP, aby dopełnić wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu obowiązku przedkładania kopii sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej? Co w przypadku kiedy Beneficjent udziela pomocy publicznej na podstawie kilku realizowanych projektów?

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK (znak: DDO-0795-39(3)/09/MGr), beneficjenci PO KL udzielający pomocy publicznej powinni przekazywać informacje do IP o przesłaniu do Prezesa UOKiK sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub przesłaniu informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, jak również informacja o nieudzielonej pomocy publicznej przekazywane są przez teletransmisję danych w formie elektronicznej,
na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu (art. 32 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Przesłane sprawozdanie, w wersji papierowej wraz z potwierdzeniem przesłania, powinno jednak stanowić element dokumentacji projektowej, jako dokument dotyczący pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Spełnienie obowiązku przedkładania do Instytucji Pośredniczącej kopii sprawozdań (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) przesyłanych do UOKIK po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego  nastąpi w momencie  przekazania poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii sprawozdania będącego częścią dokumentacji projektowej lub przekazania wydrukowanej i podpisanej  wersji sprawozdania przesłanego do UOKIK. Obowiązek sprawozdawczy powstaje w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, na podstawie której na Beneficjenta (Wnioskodawcę) scedowane są obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej. Jednocześnie, w świetle przepisów rozporządzenia w sprawie  sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych, podmioty udzielające pomocy maja obowiązek przekazywania wyłącznie jednego sprawozdania za dany okres sprawozdawczy bez względu na źródło, podstawę prawną, rodzaj, przeznaczenie wsparcia, a także realizowany projekt. Zatem w takiej sytuacji należy przekazywać sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przesyłane do UOKIK ze wskazaniem, które pozycje dot. konkretnego projektu (IP pełni UMWL), jeżeli dane zawarte w sprawozdaniu nie pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację .

Działanie 6.1, Działanie 6.2, Działanie 6.3, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.3, Działanie 8.1, Działanie 8.2, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.4, Działanie 9.5

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792496, wizyty:7161102

projekt i cms: www.adm-media.pl