Twoja opinia

drukujFAQ

09-02-2012

Pytanie:

Jak należy postępować w przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zmieni miejsce zatrudnienia lub utraci je w przedsiębiorstwie, któremu została udzielona pomoc de minimis na szkolenia?

Odpowiedź:

Uczestnikami projektu, kwalifikowalnymi w momencie podpisania umowy są przedsiębiorstwa – beneficjenci wsparcia. Pomoc de minimis jest udzielana jako realne wsparcie dla danego przedsiębiorstwa i powinna przynosić przedsiębiorstwu bezpośrednią korzyść.

Szkolenie osób skierowanych przez dane przedsiębiorstwo może być kwalifikowalne jako pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa jeżeli osoby te są pracownikami przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia MRR z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. [Dz. U. Nr 233, poz. 1383]. Zgodnie z zapisami §2, pkt 8 w/w rozporządzenia „ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pracowniku – należy przez to rozumieć:

  • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
  • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
  • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe”.

 

W momencie zmiany miejsca pracy / zwolnienia z pracy / zmiany podstawy zatrudnienia na umowę cywilną osoby skierowanej wcześniej do odbywania szkolenia przez przedsiębiorstwo, danemu przedsiębiorstwu nie będzie od tego momentu udzielana pomoc de minimis. Pomoc de minimis zgodnie z wydawanym zaświadczeniem (art. 5, pkt. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej [Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.])  ma odpowiadać faktycznej wartości pomocy wskazanej na odpowiednim zaświadczeniu lub jego korekcie. Brak kwalifikowalności danej osoby jako uczestnika szkolenia wynika z niemożności udzielenia pomocy de minimis wobec osoby nie zatrudnionej przez przedsiębiorstwo - uczestnika projektu. Przedsiębiorstwo uczestniczące w projekcie szkoleniowym, w ramach którego jest udzielana mu pomoc de minimis, nie może zdecydować o uczestnictwie w szkoleniu osoby nie będącej jego pracownikiem. Jednocześnie przedsiębiorstwo takie nie ma wpływu na możliwość kontynuowania szkolenia przez osobę, która utraciła w nim zatrudnienie.

W sytuacji kiedy uczestnik szkolenia zmieni miejsce pracy w trakcie realizacji szkolenia, którego koszt jest kosztem zakwalifikowanym jako pomoc de minimis dla danego przedsiębiorcy:

  • koszt szkolenia przypadający na tego uczestnika projektu, do czasu zmiany miejsca zatrudnienia, jest kwalifikowalny jako pomoc de minimis dla przedsiębiorcy, a więc operator pomocy de minimis powinien wystawić odpowiednią korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis uwzględniającą niezrealizowane godziny szkoleń;
  • jeżeli pracownik zostanie zatrudniony u nowego pracodawcy, który może być zakwalifikowany do objęcia wsparciem w ramach projektu, a przedsiębiorstwo zostanie uczestnikiem projektu przez podpisanie odpowiedniej umowy wewnątrzprojektowej i oddeleguje na szkolenie tego pracownika, aby kontynuował udział w szkoleniu przedsiębiorstwu zostanie udzielona pomoc de minimis odpowiadająca kosztom szkolenia prowadzonego od dnia ponownego przystąpienia do szkolenia pracownika kontynuującegow nim udział;
  • jeżeli pracownik zostanie zatrudniony w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu, nie może on kontynuować szkolenia, ponieważ nie ma podstawy do zawarcia umowy wewnątrzprojektowej z takim podmiotem.

Sposób wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354 z późn. zm.).

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13786852, wizyty:7158006

projekt i cms: www.adm-media.pl