Twoja opinia

drukujFAQ

09-02-2012

Pytanie:

Czy wszystkie przedsiębiorstwa ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis na etapie rekrutacji do projektu są zobowiązane do składania sprawozdań finansowanych za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych?

Odpowiedź:

Na etapie rekrutacji do projektu obowiązek składania sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorstw (podmiotów), które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1-3 powyższej ustawy obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy:

1.  spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu
na wielkość przychodów;

4. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

  • państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
  • gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
  • państwowych funduszy celowych;

5. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek o których mowa w pkt 1 i 2;

6. osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

7. jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymają one na realizacją zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Inne niż wymienione powyżej podmioty nie są zobowiązane do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych.

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792510, wizyty:7161116

projekt i cms: www.adm-media.pl