Twoja opinia

drukujFAQ

09-02-2012

Pytanie:

Czym jest efekt zachęty i kiedy powinien zostać spełniony?
Na czym polega weryfikacja spełnienia efektu zachęty?

Odpowiedź:

Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych jest osiągnięcie efektu zachęty, który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie (pomoc publiczna powinna służyć zwiększeniu zakresu realizowanego przedsięwzięcia).

Zgodnie z § 35 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionego Rozporządzeniem z dnia 20 października 2011 r. [Dz. U. Nr 239, Poz. 1598 z późn. zm.], „Uznaje się, że pomoc przyznana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu lub zadań objętych pomocą w ramach projektu”.

Na podstawie § 35 ust. 3 „Uznaje się, że pomoc przyznana dużym przedsiębiorcom wywołuje efekt zachęty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy został złożony do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu lub zadań objętych pomocą publiczną w ramach projektu, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy, w tym z analizy wewnętrznej lub innego dokumentu wewnętrznego opracowanego przez beneficjenta pomocy, wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
1)    rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony;
2)    zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony;
3)    całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona;
4)    nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu.”

Dokument ten powinien zostać sporządzony przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy (tj. wniosku o dofinansowanie w przypadku dużych przedsiębiorstw, które samodzielnie chcą zrealizować projekt lub umowy wewnątrzprojektowej, w przypadku dużych przedsiębiorstw nie będących projektodawcami).

wróć do FAQ »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793501, wizyty:7161406

projekt i cms: www.adm-media.pl