Twoja opinia

drukujPrzygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne w zakresie wdrazania projektów innowacyjnych (29-08-2012) 232,08 KB

Historia aktualizacji pliku

wersje zakres realizacji projektów partnerskich okreslony przez IZ (28-12-2012) 430,77 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 28-12-2012 430,77 KB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

obowiązuje od 1 stycznia 2013

wersja z dnia: 28-12-2011 415,71 KB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

obowiązuje od 1 stycznia 2012

Załączniki

wersje zasady realizacji projektow systemowyc w Priorytecie VII (29-12-2011) 612,7 KB

Historia aktualizacji pliku

Załączniki

Zestawienie uwag (29-12-2011) 411,83 KB


wersje instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu POKL (25-01-2012) 4,9 MB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 02-01-2012 4,9 MB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Najważniejsze zmiany w nowym wzorze wniosku o dofinansowanie obejmują:
1. Dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO
KL (w szczególności w związku z brakiem możliwości składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL).
2. Wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL).
3. Dostosowanie zapisów do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
4. Doprecyzowanie - zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL - informacji dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy.
5. Doprecyzowanie części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu.

wersja z dnia: 01-04-2011 2,18 MB

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wprowadzone zmiany obejmują doprecyzowanie:
1.sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej (pkt 2 Beneficjent (projektodawca) zawarty w części II instrukcji);
2.zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.5 Oddziaływanie projektu wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników nie przyczynia do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji danego Priorytetu PO KL;
3.zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy:
- w akapicie dotyczącym rocznego obrotu projektodawcy/projektodawcy i partnerów doprecyzowano zapisy, wskazując, iż mowa jest o obrotach za poprzedni zamknięty rok obrotowy;
- w tym samym akapicie podano definicję obrotu jako „sumy przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych”;
4.zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem (we fragmencie instrukcji traktującym o zlecaniu realizacji zadań lub istotnej ich części na zewnątrz usunięto zapis dotyczący obowiązku wskazania sposobu wyboru wykonawców);
5.części dotyczącej kosztów bezpośrednich (zapis iż „zadania wymienione w szczegółowym budżecie projektu muszą być zgodne z zadaniami opisanymi w punkcie 3.3. Zadania” zastąpiono zapisem, iż zadania wymienione w punkcie 3.3. Zadania przenoszone są automatycznie do szczegółowego budżetu projektu);
6.części dotyczącej kosztów pośrednich (zmieniono opis pola „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem”. Wskazany przez projektodawcę limit jest automatycznie przenoszony do pozostałych pól, w których wykazywany jest procent kosztów pośrednich dla poszczególnych lat realizacji projektu zarówno w szczegółowym budżecie jak i w Budżecie projektu. Procent, który wcześniej był wyliczany automatycznie przez Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL nie ma już wyłącznie charakteru informacyjnego i jest zgodny z limitem wskazanym przez projektodawcę).
7. instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL.

Załączniki

projekty systemowe pup (27-12-2010) 1,48 MB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753980, wizyty:7142495

projekt i cms: www.adm-media.pl