Twoja opinia

drukujEwaluacja - czym jest?

Ewaluacja wg Krajowej Jednostki Oceny (KJO) – osąd wartości publicznej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalniew tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.


DEFINICJA

Wg Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE) EWALUACJA to:

systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki,
ich założeń, procesu realizacji i rezultatów
pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności,
a także użyteczności podjętych w ich ramach działań

Powinna ona dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie badania wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

CEL

Celem ewaluacji jest proces doskonalenia programu, jego systemu zarządzania i wdrażania sposobu wydatkowania środków,
a ostatecznie – pomocy udzielania uczestnikom – aby była maksymalnie skuteczna, efektywna i trwała.

PODMIOTY EWALUACJI

Instytucje uczestniczące w procesie ewaluacji i zakres ich zadań.
Za ewaluację PO KL na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca. W procesie ewaluacji uczestniczą także instytucje , które biorą udział w realizacji PO KL: Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące drugiego stopnia (na poziomie Priorytetów i / lub Działań. W realizację procesu ewaluacji zaangażowany jest Komitet Monitorujący oraz Podkomitet Monitorujący, Krajowej Jednostki Oceny, Grupa Sterująca Ewaluacją, a także Komisja Europejska.

ROLA IP

Rola Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (IP) w procesie ewaluacji:
1.    Ewaluacja Priorytetów w ramach komponentu regionalnego
2.    Opracowanie i realizacja okresowych Planów działań ewaluacyjnych IP
3.    Prowadzenie ewaluacji Priorytetów w ramach komponentu regionalnego, w tym ocenę projektów systemowych
4.    Przedstawienie wyników ewaluacji Podkomitetowi Monitorującemu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego oraz Instytucji Zarządzającej
5.    Wdrażanie rekomendacji przyjętych przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego
6.    Przekazanie Informacji o zrealizowanych działaniach ewaluacyjnych do Instytucji Zarządzającej.

RGSE POKL

Realizacja prowadzonych działań ewaluacyjnych wspierana jest przez grupę roboczą – Regionalną Grupę Sterującą Ewaluacją PO KL, wśród członków której znajdują się oprócz pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Gospodarki i Innowacji, Departamentu Kultury, Edukacji
i Sportu, Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego jak również przedstawiciel naukowy KUL i Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego.

Do zadań Grupy należą miedzy innymi:
a)    udział w opracowaniu informacji dla Podkomitetu Monitorującego o wynikach ewaluacji,  sposobie ich wykorzystania wyników,
b)    wsparcie dla IP i IP2 przy formułowaniu zakresu ewaluacji,
c)    monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
d)    zgłaszanie uwag do projektów raportów końcowych z ewaluacji zewnętrznej,
e)    zgłaszanie propozycji ewaluacji ad hoc wynikających z bieżących potrzeb.


LINKI link zewnętrzny

http://www.ewaluacja.gov.pl/ link zewnętrzny

http://www.mrr.gov.pl/ link zewnętrzny

http://www.parp.gov.pl/index/index/109 link zewnętrzny

http://www.pte.org.pl/x.php/1,72/Aktualnosci.html link zewnętrzny

http://www.ewaluacja.org.pl/ link zewnętrzny

http://www.efs.gov.pl/ANALIZYRAPORTYPODSUMOWANIA/Strony/default.aspx?zakladka=2# link zewnętrzny

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792471, wizyty:7161077

projekt i cms: www.adm-media.pl