Twoja opinia

drukujFAQ - Najczęściej zadawane pytania PI

Czy tryb wyboru partnerów do współpracy ponadnarodowej przewidziany w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest obligatoryjny ?

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) w zakresie naboru partnerów mają obowiązek stosowania art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Wymóg ten nie stoi w sprzeczności z możliwością poszukiwania partnerów zagranicznych z wykorzystaniem baz internetowych: http://www.transnational-toolkit.eu/ http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010021&sectionTitle=Find+Partners http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm

Według jakiego kursu rozliczane są wydatki w walucie obcej?

W ramach PO KL wydatki kwalifikowalne w walucie obcej są rozliczane wg kursu dokonania płatności określonego zgodnie z Zasadami finansowania PO KL.

W przypadku dokonywania operacji w ramach PO KL w walutach obcych beneficjenci powinni w ramach prowadzonej działalności stosować kursy przeliczeniowe zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi podatku dochodowego, podatku VAT oraz zasad prowadzenia rachunkowości. Natomiast na potrzeby rozliczeń wydatków we wnioskach o płatność przyjmuje się następujące zasady:

1) w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych do przeliczeń walutowych należy stosować procedury dotyczące przeliczania wartości płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych na złoty spisane i obowiązujące u beneficjenta, o ile nie uwzględniają one ujemnych różnic kursowych (dotyczy to w szczególności rozliczania płatności gotówkowych w ramach delegacji zagranicznych); w przypadku braku przedmiotowych procedur jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji (udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym).

2) w przypadku płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych wartość  transakcji należy przeliczać na złoty według kursu, po którym waluta została zakupiona (udokumentowany dowodem zakupu waluty). Jeżeli beneficjent załącza do wniosku
o płatność wydruk z ewidencji księgowej jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs ujęcia płatności gotówkowej w księgach rachunkowych, zgodny z polityką rachunkowości określoną przez beneficjenta.

3) w przypadku, w którym beneficjent nie ma możliwości przedstawienia rzeczywistego kursu, po jakim została przeliczona transakcja zapłaty np. gdy transakcja ta dokonywana jest w walucie obcej poza granicami Polski w banku, który nie prowadzi tabel kursów walut przeliczanych na złoty, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży walut ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu dokonania transakcji zapłaty. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości przeliczenia na złoty według kursu sprzedaży waluty obcej ogłoszonego przez NBP, gdyż NBP nie publikuje takich tabel np. lit litewski, należy zastosować kurs średni NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji zapłaty.

W jakim zakresie można finansować ze środków EFS wydatki ponoszone przez partnera zagranicznego?

Zgodnie z zapisami w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych  i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. koszty współpracy ponadnarodowej co do zasady powinny być ponoszone przez poszczególnych partnerów ponadnarodowych proporcjonalnie do korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej dotyczących wspólnej realizacji przedsięwzięć (gdzie korzyści
są obustronne) zaleca się stosowanie zasady wzajemności, zgodnie z którą partnerzy ponadnarodowi w równym stopniu korzystają ze współpracy ponadnarodowej. Oznacza ona, że koszty współpracy ponadnarodowej są dzielone pomiędzy strony umowy o współpracy ponadnarodowej, zgodnie z zasadą, że każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie. Zasada wzajemności jest kryterium dostępu w przypadku ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 6/POKL/9.2/PWP/2010 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej, co oznacza, że jej stosowanie jest obligatoryjne.

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu, do budżetu wpisujemy kwoty w Euro czy
w PLN?

Do budżetu we wniosku o dofinansowanie projektu wpisywane są kwoty w PLN.

Czy w umowie o współpracy ponadnarodowej do budżetu wpisujemy kwoty w Euro czy w PLN?

We wzorze umowy o współpracy ponadnarodowej zamieszczonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. poszczególne kwoty wskazywane są w Euro. W przypadku trybu konkursowego stosuje się kurs z miesiąca, w którym ogłoszono konkurs, w przypadku trybu systemowego - kurs z miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Dla umów o współpracy ponadnarodowej podpisywanych w ramach projektów z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie należy przyjąć kurs z miesiąca, w którym zgłoszono zmiany do projektu. W przypadku, gdy umowa o współpracy ponadnarodowej przewiduje wyłącznie środki finansowe wnoszone przez projektodawcę/beneficjenta składającego projekt w ramach PO KL, możliwe jest wskazanie kwot w PLN.Jakie wydatki wpisujemy do budżetu wniosku o dofinansowanie projektu, a jakie do umowy o współpracy ponadnarodowej?

Do budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu wpisywane są tylko koszty współpracy ponadnarodowej ponoszone przez lidera, czyli wnioskodawcę krajowego bądź przez wszystkich partnerów krajowych, o ile partnerstwo przewiduje ich udział. Do umowy o współpracy ponadnarodowej natomiast wpisywane są wszystkie wydatki ponoszone przez wszystkich partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych z przyporządkowaniem który podmiot jakie wydatki ponosi. Co do zasady partnerzy ponadnarodowi ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych korzyści wynikających z nawiązanej współpracy ponadnarodowej. W sytuacji, kiedy współpraca ponadnarodowa w całości jest finansowana w ramach projektu POKL, natomiast partnerzy nie wnoszą innych dodatkowych źródeł finansowania, kwoty środków przeznaczone na realizację zadań przez partnera powinny być wykazane w umowie ponadnarodowej po stronie lidera. Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów w projekcie mogą być przekazywane przez beneficjenta do partnerów wyłącznie jako refundacja poniesionych wydatków.Czy konieczne jest złożenie listu intencyjnego przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego?

List intencyjny jest składany w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim. Wersja dokumentu podpisana w jednym z ww. języków ma charakter obowiązujący. Wraz z tym dokumentem projektodawca/beneficjent składa tłumaczenie listu intencyjnego na język polski (w przypadku podpisania listu intencyjnego w języku obcym). Dokument ten ma charakter pomocniczy dla IOK / instytucji weryfikującej projekt systemowy i nie ma obowiązku składania jego wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłegoCzy konieczne jest złożenie umowy o współpracy ponadnarodowej przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego?

Umowa o współpracy ponadnarodowej jest składana w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim. Wersja podpisana w jednym z ww. języków ma charakter obowiązujący. Wraz z tym dokumentem projektodawca składa tłumaczenie umowy o współpracy ponadnarodowej na język polski (w przypadku podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej w języku obcym). Dokument ten ma charakter pomocniczy dla IOK / instytucji weryfikującej projekt systemowy i nie ma obowiązku składania jego wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.Czy koszty nawiązania współpracy ponadnarodowej, ponoszone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, są kosztami kwalifikowalnymi w konkursie 6/POKL/9.2/PWP/2010?

Zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 6/POKL/9.2/PWP/2010 określa się datę kwalifikowalności wydatków w ramach projektu równoznaczną z okresem realizacji projektu za wyjątkiem wydatków na zabezpieczenie wykonania umowy, które mogą być poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji projektu. Kwalifikowalność wydatków odnosi się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. koszty nawiązania współpracy ponadnarodowej, poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu uznaje się za kwalifikowalne pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Czy wkład własny w wysokości minimum 12% w konkursie 6/POKL/9.2/PWP/2010 może wnieść partner ponadnarodowy?

Nie. Zgodnie z zapisami w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 6/POKL/9.2/PWP/2010 to Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać w budżecie projektu wkład własny w wysokości minimum 12 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu, ze środków budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego. Zgodnie z zapisami Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 30 grudnia 2009 r. wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie tj. 15 % .Wkład własny nie musi oznaczać zaangażowania finansowego Wnioskodawcy lub Partnera krajowego, może być wykazywany w formie rzeczowej np. przeznaczenie lokalu na realizację projektu, czy też w formie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.Jaka jest maksymalna liczba znaków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przewidziana na projekty współpracy ponadnarodowej?

Na dzień 2 grudnia 2010 r. w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych na projekty współpracy ponadnarodowej przewidziano 20.000 znaków.

Jak określić wartość dodaną współpracy ponadnarodowej?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. „Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym”. Prawidłowo określona wartość dodana współpracy ponadnarodowej jest zdefiniowana na poziomie planowania projektu. Stanowi część realizacji projektu, a nie dodatkowy, niezaplanowany efekt działań prowadzonych w ramach projektu. Należy też pamiętać, że wartość dodana powinna być określona dla każdego z partnerów projektu.

Zgodnie z Dokumentacją konkursową dla konkursu zamkniętego nr 6/POKL/9.2/PWP/2010: „Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej zakłada realizację projektu (formułowania założeń projektu), tj. już na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. Cel ogólny projektu oraz jego cele szczegółowe nie są możliwe do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. Rzeczywistą wartość dodaną należy rozumieć jako realizację celów projektu poprzez wzrost wskaźników rezultatów i produktów projektu wynikający z jego realizacji we współpracy z partnerami zagranicznymi a niemożliwy do uzyskania bez tej współpracy. Rzeczywista wartość dodana może być także wykazana poprzez wprowadzenie nowych rezultatów i produktów, które byłyby zupełnie niemożliwe do uzyskania bez udziału partnerów ponadnarodowych.”

 


 

Czy beneficjent projektu innowacyjnego, należący do sektora finansów publicznych każdorazowo składając wniosek zobowiązany jest do uruchomienia procedury wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych (np. w sytuacji kiedy wcześniej instytucja zawarła partnerstwo w celu realizacji innych zadań), czy do każdego projektu konieczna jest odrębna umowa regulująca zasady współpracy?

Zawarcie partnerstwa przed realizacją projektu nie zwalnia projektodawcy  należącego do sektora finansów publicznych z obowiązku stosowania się do zapisów art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, czyli dokonania wyboru  partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości  i równego traktowania podmiotów, czyli ogłoszenia otwartego naboru partnerów.  Projektodawca w ten sposób udowadnia, że wybrany partner spełnia wymogi i jest najwłaściwszy do realizacji określonego projektu.

Należy podkreślić, że z powodu braku otwartego naboru wnioskodawca może mieć problemy z uzupełnieniem pkt. 3.5 we wniosku Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem odnośnie informacji o spełnieniu wymogów w zakresie przejrzystości i bezstronności w wyborze partnerów określonych w art. 28a   w przypadku partnerstwa jednostek publicznych i niepublicznych, gdy liderem jest jednostka publiczna. Jednostka publiczna w tym pkt. oświadcza, że wniosek złożony w partnerstwie spełnia wymogi art. 28a. Brak takiej informacji może w sposób negatywny wpłynąć na ocenę wniosku.
W Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL jest mowa o twinningu, który jest możliwy pomiędzy instytucjami sektora publicznego działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia. Czy do tego sektora zalicza się państwowe uczelnie publiczne?

Tak, uczelnie państwowe są podmiotami publicznymi i mogą współpracować w ramach twinningu.
W Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, jest informacja, że Beneficjentami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej mogą być wszystkie podmioty uprawnione do realizacji projektów w ramach PO KL. Czy oznacza to, że np. w ramach działania 4.1.1 o wsparcie ubiegać się będą mogły nie tylko szkoły wyższe? Czy przykładowo partnerem zagranicznym w ramach projektu ponadnarodowego realizowanego w działaniu 4.1.1 może być inna instytucja niż szkoła wyższa?


Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Beneficjentami - tj. podmiotami, które mogą wnioskować o dofinansowanie, a następnie realizować projekt PO KL - w ramach Poddziałania 4.1.1., mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), nie muszą to być szkoły wyższe, które zgodnie z SzOP stanowią grupę docelową (między innymi), tzn. są podmiotami bezpośrednio korzystającymi z pomocy. Na podstawie kryteriów zawartych w Planie Działania na dany rok, IP/IP2 określa w dokumentacji konkursowej dodatkowe wymagania odnośnie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Partnerem ponadnarodowym nie musi być w tym przypadku szkoła wyższa, lecz każda organizacja, z którą możliwe jest prowadzanie współpracy ponadnarodowej na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

 

Jak i czy planować działania projektowe podczas ostatniej części I etapu realizacji projektu innowacyjnego, czyli przekazania strategii wdrażania projektu do opinii Sieci Tematycznych?

Projekt innowacyjny testujący jest realizowany w dwóch etapach. Etap I czyli etap przygotowania kończy się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Negatywna ocena strategii skutkuje rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu. W trakcie prac nad harmonogramem, w okresie przekazania strategii wdrażania do zaopiniowania przez Sieć Tematyczną należy zaplanować minimum 28 dni roboczych na tzw. przerwę techniczną w realizacji projektu innowacyjnego w taki sposób, aby w tym okresie nie podejmować działań zasadniczych z punktu widzenia projektu. Ten czas powinien zostać również uwzględniony w budżecie projektu, poprzez finansowanie tylko zadań związanych z obsługą projektu i kosztami administracyjnym np. koszty utrzymania biura projektowego.

Taki sposób postępowania jest zalecany ze względu na ograniczenie ryzyka ponoszenia kosztów przez beneficjenta w przypadku negatywnej oceny strategii wdrażania projektu lub zalecenia przez Sieci Tematyczne takich zmian, które doprowadzą do konieczności wprowadzenia zmian w dalszym etapie realizacji projektu.Czy możliwe jest objęcie projektem innowacyjnym grupy docelowej, której nie zdefiniowano w Szczegółowym Opisie Priorytetów w POKL?

Interpretacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL projekty innowacyjne  realizowane są w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL i Tematów dla  projektów innowacyjnych a nie Działań /Poddziałań zdefiniowanych w SzOP. Oznacza to, że nie ma podstaw do weryfikacji zgodności grupy docelowej projektów innowacyjnych z katalogiem określonym dla danego nie Działania /Poddziałania SzOP, czyli weryfikacji wpisania grupy docelowej w SzOP.

Weryfikacji podlega fakt, czy objecie danej grupy docelowej projektem przyczynia się do realizacji celów danego Priorytetu. Adresatami wsparcia w tym przypadku mogą być  zarówno osoby/podmioty wskazane w SzOP, jak i szersze grupy odbiorców i użytkowników.Gdzie znaleźć informacje na temat kryteriów dostępu?

Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów, w tym kryteriów dostępu, jest szczegółowo opisana w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, dostępnych na stronie www.efs.gov.pl, www.efs.lubelskie.pl. Zgodnie z tym dokumentem przy wyborze projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej należy stosować zasady takie jak dla projektów standardowych. Przykładowe kryteria dostępu i strategiczne dla projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, opracowane przez Grupę Roboczą ds. kwestii horyzontalnych PO KL, są zawarte w załączniku 8 do ww. Zasad. Kryteria te mogą być wykorzystane przez Instytucje Pośredniczące w momencie opracowywania Planów działania. Kryteria dostępu dla określonego konkursu oraz sposób ich weryfikacji są opisane w dokumentacji konkursowej i są zgodne z Planem Działania na dany rok.


W jaki sposób beneficjent może przekazywać środki finansowe partnerom w projekcie?

Środki finansowe w ramach projektu mogą być przekazywane partnerom przez beneficjenta (lidera), o ile partner nie jest państwową jednostką budżetową (gdy partnerem jest państwowa  jednostka budżetowa, środki na realizację projektu w części w jakiej ta jednostka odpowiada za projekt, powinny zostać zabezpieczone w ramach limitu wydatków, którym ta jednostka dysponuje lub poprzez wystąpienie o uruchomienie rezerwy celowej).  Środki przekazywane partnerom stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z wykonywaniem zadań określonych w umowie partnerskiej; nie jest to świadczenie usług na rzecz beneficjenta (lidera).

Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów w projekcie mogą być przekazywane przez beneficjentów do partnerów:

  •  w formie zaliczki
  •  jako refundacja poniesionych wydatków


Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami dokonywane są za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta (lidera).
Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż w przypadku gdy partner zagraniczny odpowiada za realizację zadania, które finansowane jest w ramach budżetu wniosku PO KL, wszelkie koszty są ponoszone w sposób bezpośredni przez Projektodawcę (pomiędzy partnerami nie dochodzi do przepływów finansowych).

Czy jeżeli w konkursie zamkniętym nr 7/POKL/PI/IX/2010 beneficjentem (liderem) jest szkoła realizująca kształcenie ogólne bądź zawodowe, a parterem we wniosku placówka badawczo-rozwojowa, to możliwe jest uzyskanie punktów strategicznych za spełnienie kryterium strategicznego „Realizacja projektu w partnerstwie ze szkołami prowadzącymi kształcenie ogólne lub zawodowe”?

Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych). Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Kryterium zakłada uczestnictwo szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe w procesie programowania rozwiązań stanowiących końcowy efekt – rezultat projektu i podyktowane jest koniecznością czynnego zaangażowania szkół oraz ich organów prowadzących w proces modyfikacji oferty programowej w zakresie pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Nie ma tutaj znaczenia czy szkoła jest beneficjentem (liderem) czy tylko partnerem w projekcie.


Jakie działania dotyczące równościowego zarządzania mogą być realizowane w ramach projektu, aby wniosek uzyskał pozytywną ocenę w Karcie Oceny Merytorycznej w Części A dot. Standardu minimum w pytaniu nr 6 (zarządzanie równościowe)?

We wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się informacja w jaki sposób projektodawca planuje zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zarządzania projektem (pyt. 6 standardu minimum). Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu (zarówno personel jak i np. wykonawców), nt. obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zdobycie niniejszej wiedzy może się odbyć poprzez przeszkolenie/poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości płci w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu i jego grupy docelowej. Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania jest także zapewnienie, takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie życia zawodowego z rodzinnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne formy lub godziny pracy – o ile jest to uzasadnione potrzebami w ramach projektu). Równościowe zarządzania projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na jednozdaniowej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla K i M na tych samych stanowiskach jest obowiązkiem projektodawcy wynikającym z prawa pracy, nie zaś zasady horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, komisje itp.) podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto wtedy dopilnować, aby nie powstawały zespoły jednorodne płciowo. Minimalnym wymogiem we wniosku o dofinansowanie powinno być podanie przynajmniej jednego działania równościowego na rzecz zespołu projektowego.

Więcej informacji nt. przestrzegania zasady równości szans płci w PO KL znajdują się w poradniku „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” i dokumencie FAQ. Niniejsze dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl oraz www.efs.gov.pl.W jaki sposób opisać działania w projekcie innowacyjnym testującym?

Działania służące rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów to sposób osiągania założonego celu. Muszą więc wprost odnosić się tak do zaprezentowanego problemu, jak i do wskazanego celu, muszą przekonująco pokazać, że to właśnie taki a nie inny zestaw działań najlepiej prowadzi od problemu do celu. Należy opisać działania służące rozwiązaniu (złagodzeniu) zidentyfikowanych problemów i osiągnięciu celu projektu. Działania muszą być przedstawione w podziale na kolejne etapy realizacji projektu innowacyjnego testującego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Działania muszą być opisane szczegółowo, tak by z jednej strony dać możliwość zrozumienia na czym będą polegały, a z drugiej strony by oceniający mógł zweryfikować racjonalność załączonego do wniosku harmonogramu, a także by w dalszym etapie oceny było możliwe odniesienie się do przewidywanych na nie wydatków. Działania upowszechniające i włączające należy uwzględnić we wszystkich wymaganych fazach realizacji projektu. Niezależnie od powyższego należy przedstawić opis strategii upowszechniania i włączania produktu finalnego do polityki (jej cel, adresatów, działania, ich zasięg oraz realizatorów) i uzasadnić jej wybór z punktu widzenia celów i grup docelowych działań upowszechniających i włączających do polityki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793363, wizyty:7161279

projekt i cms: www.adm-media.pl