Twoja opinia

drukujProjekty współpracy ponadnarodowej

Charakterystyka

 

Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który zakłada wspólną realizację następujących działań kwalifikowanych:

 

  • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,
  • prowadzenie badań i analiz,
  • przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów,
  • adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju,
  • doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne,
  • wypracowywanie nowych rozwiązań,

 

a także w przypadku którego wskazano na rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy i podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej. Należy zaznaczyć, że nie są to jedyne cechy tychże projektów, a jedynie najbardziej wyróżniające elementy.

 


Realizacja projektów współpracy ponadnarodowej możliwa jest na 3 sposoby:


  • Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej składane w trybie konkursowym i/lub systemowym – zakłada realizację działań we współpracy ponadnarodowej od początku realizacji projektu (formułowania założeń projektu) tj. już na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Zakres projektu pokrywa się z zakresem współpracy ponadnarodowej. Cel główny i wszystkie cele szczegółowe ukierunkowane są na współprace ponadnarodową.
  • Projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu składane w trybie konkursowym i/lub systemowym – projekt poza współpracą ponadnarodową obejmuje inne działania, a część – komponent – jest realizowana w ramach współpracy ponadnarodowej. Nawiązanie współpracy ponadnarodowej wynika z analizy problemowej i zdiagnozowanych potrzeb, wpływa na osiągnięcie celu projektu i wnosi wartość dodaną. Co najmniej jeden cel szczegółowy odnosi się do współpracy ponadnarodowej.
  • Projekty z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanych w trybie konkursowym i systemowym -Projektodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji komponentu ponadnarodowego bądź jedynie wskazuje na możliwość nawiązania współpracy w trakcie realizacji projektu, określając jej obszar, cele, planowany termin nawiązania oraz szacunkowy budżet współpracy ponadnarodowej. W tym przypadku beneficjent już w trakcie realizacji projektu zgłasza do Instytucji Pośredniczącej zamiar nawiązania współpracy ponadnarodowej zgodnie z procedurą obowiązującą przy wprowadzaniu zmian do projektu

 

 

Wartość dodana – istota projektów ponadnarodowych

 

Niezależnie od tego, jaki tryb i model współpracy ponadnarodowej wybieramy, należy pamiętać, że jej istotą jest wartość dodana, rozumiana jako niepodważalna korzyść dodatkowa. Są to takie cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty, które są możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, a których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. Zadaniem projektodawcy jest wykazanie niezbędności tego typu partnerstwa.

 

Zasadniczą kwestią przy uznaniu projektu za ponadnarodowy jest więc element wymiany doświadczeń wynikających z funkcjonowania każdego z partnerów w innym kraju oraz proces wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym. Wyznacznikiem działań ponadnarodowych nie jest fakt realizacji pojedynczych zadań poza granicami kraju projektodawcy.

 

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793488, wizyty:7161393

projekt i cms: www.adm-media.pl