Twoja opinia

drukujProjekty innowacyjne

 

Charakterystyka

W ramach projektów innowacyjnych PO KL wyróżnia się dwa rodzaje projektów:

 

·    projekty innowacyjne mające na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań (tzw. projekty testujące);

·  projekty innowacyjne, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk / rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów PO KL (tzw. projekty upowszechniające).

Podstawowa różnica pomiędzy projektem standardowym a innowacyjnym polega na wyborze sposobu rozwiązywania problemów. Projekty standardowe nastawione są na rozwiązywanie problemów przy pomocy sposobów znanych i sprawdzonych, natomiast innowacyjne szukają nowatorskich metod działania w obszarach, w których nie ma wypracowanych rozwiązań. Projekty innowacyjne nie muszą służyć bezpośrednio rozwiązywaniu problemów grup docelowych. Mogą natomiast przyczyniać się do powstania instrumentów, za pomocą których nowe rozwiązania będą mogły zostać upowszechnione. Dlatego też na każdym etapie realizacji projektu należy poświęcić szczególną uwagę upowszechnianiu celów, efektów i rezultatów projektu (mainstreaming).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki podejmuje kwestie innowacyjności w sposób horyzontalny. Promowanie i włączanie innowacyjnych przedsięwzięć do polityki krajowej ma się odbywać poprzez wymianę informacji, doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk, a także rozwijanie komplementarnego podejścia oraz skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć. Tak rozumiana innowacyjność nie została ograniczona do określonego Priorytetu lub Działania w ramach PO KL, ale jest możliwa do realizacji w każdym Priorytecie Programu.

Dla powodzenia realizacji projektu innowacyjnego bardzo ważne jest, aby odpowiadał on na rzeczywiste potrzeby zlokalizowane w obszarach wsparcia EFS. Nie wystarczy, aby planowany projekt był zgodny ze szczegółowymi celami danego Priorytetu, powinien również mieścić się w ramach strategii sektorowych, odpowiadających poszczególnym obszarom wsparcia. Dlatego też realizacja tego typu projektów możliwa jest wyłącznie w ramach zamkniętego katalogu Tematów projektów innowacyjnych

 

Do kogo adresowane są projekty innowacyjne?

Projekt innowacyjny może być skierowany do grup dotychczas pomijanych lub wykluczonych, do grup wspieranych biernie bądź też kierować działania do grup dobrze znanych, dotychczas szeroko i aktywnie wspieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia.

W celu uzyskania zamierzonych efektów realizacji projektu niezbędne jest zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych (czyli użytkowników i odbiorców) zarówno w opracowanie koncepcji projektu, jak i jego realizację. Im bardziej wypracowany produkt będzie dostosowany do potrzeb grup docelowych, tym większa jego skuteczność.

 

 

Lista tematów dla projektów innowacyjnych

w poszczególnych obszarach wsparcia PO KL


FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

 

 

Poiniżej znajduje się zestawienie wszystkich projektów innowacyjnych realizowanych w województwie lubelskim w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

 

Warto zwrócić uwagę, że wyszukiwarka projektów innowacyjnych, które były realizowane w poszczególnych regionach, jak i komponencie centralnym w ramach PO KL w perspektywie finansowej 2007-2013 znajduje się na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej. Za pomocą tego narzędzia można generować zestawienia projektów w zależności od przyjętego kryterium, którym mogą być np: obszar wsparcia, odbiorcy, użytkownicy, blok tematyczny, beneficjent, obszar realizacji. W ramach informacji o poszczególnych projektach można zapoznać się z fiszką projektową, strategiami wdrażania projektów oraz znaleźć adres www. beneficjenta realizującego projekt.   

 

http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&task=search&sid=285&Itemid=690&lang=pl

 

Zestawienie wszystkich projektów innowacyjnych realizowanych w województwie lubelskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753972, wizyty:7142487

projekt i cms: www.adm-media.pl