Twoja opinia

drukujProjekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera promowanie i włączanie do głównego nurtu polityki działalności innowacyjnej, a także działania ponadnarodowe międzyregionalne, w szczególności przez wymianę informacji, doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk, jak również przez rozwijanie komplementarnego podejścia i skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć.

W obecnym okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obok typowych, standardowych projektów mogą być realizowane projekty innowacyjne i ponadnarodowe. Jest to ogromna szansa na poszukiwanie nowych rozwiązań, wdrażanie niespotykanych, nieznanych dotąd form wsparcia oraz możliwość włączenia w działania projektowe nowych grup docelowych. Realizacja projektów ponadnarodowych daje natomiast możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, konwergencję pomysłów i idei z partnerami spoza kraju, daje możliwość wspólnego wypracowywania rozwiązań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na problemy, które ma złagodzić realizacja projektu.To szansa na połączenie międzynarodowych zasobów kadrowych, technicznych, finansowych, instytucjonalnych.

W Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przyjęto, że projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej będą wdrażane w ramach każdego z Priorytetów PO KL, z wyłączeniem możliwości realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w projektach ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich w Priorytecie VI (Działanie 6.3), Priorytecie VII (Działanie 7.3) i Priorytecie IX (Działanie 9.5). W ramach każdego z Priorytetów od 1% do 5% środków przeznaczonych zostanie na realizację projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

W ramach PO KL określenia projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej zastrzeżone są wyłącznie dla projektów realizowanych zgodnie Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Oznacza to, iż projektem innowacyjnym w ramach PO KL jest projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS (zatrudnienie i integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja i szkolnictwo wyższe, dobre rządzenie).

Zamieszczony poniżej harmonogram konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL został przygotowany oraz jest aktualizowany na podstawie informacji nadsyłanych przez Instytucje Pośredniczące / Instytucje Pośredniczące II stopnia w cyklu dwumiesięcznym. Informacje są kompletowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą. Harmonogram będzie aktualizowany co dwa miesiące.

 

 

Projekty innowacyjne

Projekty współpracy ponadnarodowej

Dokumenty

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753533, wizyty:7142049

projekt i cms: www.adm-media.pl