Twoja opinia

drukujIndywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

Nowa szansa dla szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego – projekt systemowy:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

(realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 rozpoczyna proces wdrażania projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmującego programy indywidualizacji nauczania klas I – III szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).      

Wprowadzenie powyższego typu projektu do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz jego realizacja w trybie systemowym wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty indywidualizacji nauczania w klasach I – III są elementem reformy systemu oświaty i obejmują wynikającą  z niej zmianę sposobu pracy szkoły. Z tego powodu mają charakter powszechny (tj. przewiduje się ich realizację w każdej szkole) i podstawowy (tj. obejmują swoim zakresem jedynie podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób pracy z uczniami i uczennicami klas I – III), ale i jednocześnie konstytuujący nową jakość procesu kształcenia i wychowania, której monitorowanie (monitorowanie indywidualizacji procesu nauczania w szkołach) zostanie uwzględnione wśród zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

 

Wnioskodawcy i realizatorzy projektu systemowego:

Wnioskodawcami projektów systemowych dotyczących realizacji programów indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych mogą być tylko i wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe (z wyłączeniem szkół artystycznych) publiczne i niepubliczne przy założeniu, że realizatorami samych programów indywidualizacji są szkoły, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne wnioskodawcy. Organ prowadzący, na podstawie Formularza zgłoszenia do projektu o dofinansowanie  dla co najmniej 70 % prowadzonych przez niego szkół, które spełnią standardy wskazane w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i przedkłada go do oceny do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. poszczególnych szkół, przygotowuje jeden wniosek.

 

Wymagania konieczne do uzyskania dofinansowania:

Podstawą organizacji wsparcia dla poszczególnych szkół podstawowych jest diagnoza rzeczywistych potrzeb uczniów i uczennic klas I – III

  • potencjalnych uczestników projektu, czego wyrazem jest możliwość przystąpienia do projektu składanego przez organ prowadzący tylko  przez te szkoły, które spełniają następujące standardy: w szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizacją procesu nauczania, który to zespół dokonał diagnozy problemów/potrzeb edukacyjno - wychowawczych i na tej podstawie opracował programy nauczania uwzględniające indywidualizację pracy z uczniem,
  • nauczyciele prowadzący zajęcie obowiązkowe realizują programy nauczania uwzględniające indywidualizację pracy z uczniem,
  • nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe komplementarnie w stosunku do opracowanych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu nauczania (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe). 

      

Działania w projekcie systemowym:

W ramach projektu mogą być sfinansowane zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne  i sprzęt specjalistyczny niezbędne do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole. W szczególności w ramach zajęć dodatkowych możliwa jest organizacja zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, gimnastyki korekcyjnej. Lista zajęć dodatkowych, o których mowa w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” jest lista otwartą, co oznacza że dobór zajęć powinien być dostosowany, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, do potrzeb danej szkoły.

W zależności od liczby uczniów w klasach I-III poszczególne szkoły zobligowane są do stosowania następującej zasady:

  • realizacja przynajmniej 2 rodzajów wyżej opisanych zajęć - w szkołach o liczbie uczniów w klasach I-III do 69,
  • realizacja przynajmniej 4 rodzajów - w szkołach, gdzie liczba uczniów klas I-III wynosi 70 i więcej.

 

Kwota dofinansowania:

Kwota dofinansowanie oraz organizacja sposobu realizacji zajęć uzależniona jest od wielkości placówki objętej wsparciem. W przypadku szkół do 69 uczniów klasach I- III kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł, a szkoła zobligowana jest do realizacji co najmniej 2 rodzajów zajęć dodatkowych.  W przypadku 70 i więcej uczniów kwota dofinansowanie dla szkoły stanowi iloczyn liczby uczniów i  kwoty 453,30 zł a szkoła zobligowana jest do realizacji co najmniej 4 rodzajów zajęć dodatkowych. W ramach projektu nie mogą być finansowane zadania związane z wdrożeniem standardów warunkujących przyznanie wsparcia, koszty zarządzania projektem, koszty pośrednie oraz wydatki w ramach cross-financingu powyżej 10 % wartości budżetu ogółem. Środki na realizacją projektów przekazywane będą organom prowadzącym zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Projekty a tym samym programy indywidualizacji mogą być realizowane w latach 2011 – 2013 (Instytucja Pośrednicząca nie wprowadza żadnych dodatkowych ograniczeń czasowych) przy założeniu, że liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 godz. w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Planowane nabory wniosków, rozpoczęcie okresu realizacji projektu:

Mając na uwadze konieczność dostosowania okresu realizacji projektów systemowych składanych przez organy prowadzące szkoły podstawowe do kalendarza roku szkolnego Instytucja Pośrednicząca planuje przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w listopadzie i grudniu 2010 r., tak aby możliwe było podpisanie umów o dofinansowanie do końca maja 2011 r. i rozpoczęcie realizacji projektów od września 2011 r. Nabór wniosków poprzedzony będzie spotkaniami informacyjno – animacyjnymi w powiatach oraz szkoleniowo - instruktażowymi w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu, realizacja których należeć będzie do zadań Regionalnych Ośrodków EFS. Spotkania instruktażowo - szkoleniowe zaplanowane na listopad i grudzień br. odbywać będą się w bezpośrednim powiązaniu z haromonogramem naboru wniosków, poprzedzając nabory w poszczególnych grupach powiatowych, a o terminie ich realizacji uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniach animacyjno – informacyjnych w powiatach.

 

ALOKACJA NA PROJEKT
42 999 978, 00 zł

OKRES REALIZACJI
2010-2013

BENEFICJENCI SYSTEMOWI
276 organów prowadzących szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Zmiana harmonogramu - Ryki.pdf (18-10-2010) 322,84 KB

Informacja o naborze (03-11-2010) 603,04 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753544, wizyty:7142060

projekt i cms: www.adm-media.pl