Twoja opinia

drukujAktualności

23.03.2015

Informacja o planowanym posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

 

XXVI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

W dniu 25 marca br. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 odbędzie się XXVI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Spotkanie w całości zostanie poświęcone ocenie walidacyjnej produktów finalnych projektów innowacyjnych testujących:

1. Przyjazny świat realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich;

2. 50+ doświadczenie realizowanego przez Caritas Polska;

3. Staż z mentorem Twoim wyborem realizowanego przez Powiat Lubelski/Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie;

4. E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim realizowanego przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

 

Szczegóły dot. posiedzenia znajdują się w załączonym porządku obrad.

 

 

 

25.06.2014

Informacja o planowanym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) i Regionalnej Sieci Tematycznej  Województwa Lubelskiego (RST WL)

Na wniosek Instytucji Pośredniczącej PO KL Województwa Lubelskiego na dzień 26 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.00 zwołane zostało XXI posiedzenie PKM PO KL WL, które odbędzie się w siedzibie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Czechowskiej 19 w Lublinie. Organizacja posiedzenia jest związana z prezentacją dwóch raportów z badań ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

1.  Raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego realizowanego przez Konsorcjum firm: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia; Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

2. Raportu metodologicznego badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL na rzecz osób niepełnosprawnych, którego wykonawcą jest Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j.

Wyniki i rekomendacje uzyskane z przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane przy programowaniu wsparcia w ramach programów regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020.

Po zakończeniu obrad Podkomitetu – ok. godz. 12.15 po raz XXII zbierze się Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Lubelskiego. W porządku obrad przewiduje się wydanie opinii nt. produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt.: Lubelska Pracownia, realizowanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w temacie: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL. Od pozytywnej, bądż negatywnej decyzji RST może zależeć, czy efekt realizacji projektu -produkt finalny, zostanie przekazany do wykorzystania przez potencjalnych użytkowników.

 

W załączeniu:

Planowany porządek posiedzenia PKM PO KL WL

Planowany porządek posiedzenia RST WL

 

 

5.05.2014

XXI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

Zaplanowane na  6 maja  br. posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w całości zostanie poświęcone ocenie walidacyjnej produktów finalnych projektów innowacyjnych testujących. Początek spotkania o godz. 11. 

  1. Art Aktywator, realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej.
  1. Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych - model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.
  1. Im wcześniej tym skuteczniej - innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej, realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland".

 

 

28.02.2014

XX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

We wtorek 4 marca br. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 odbędzie się kolejne – XX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Wtorkowe spotkanie w całości zostanie poświęcone ocenie walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. „Świat dobrej przyszłości”, który jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Efektem projektu jest opracowanie i wdrożenie zindywidualizowanej, innowacyjnej, dotychczas niestosowanej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu marginalizacji dzieci i młodzieży z grup "podwyższonego ryzyka". Projekt realizowany jest od maja 2011 r. do końca kwietnia 2014 r. Walidacja jest oceną realizowanego projektu pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego. Ma na celu rozstrzygnięcie, czy dany rezultat powinien zostać wdrożony na szeroką skalę. Pozytywna lub negatywna opinia RST o produkcie będzie pomocna dla Instytucji Organizującej Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) w podjęciu decyzji o realizacji ostatniej fazy drugiego etapu projektu – fazy włączającej w politykę (pierwsza faza polegała na opracowaniu ostatecznej wersji produktu finalnego projektu)

Szczegóły dot. posiedzenia znajdują się w załączonym porządku obrad.

 

 

27.12.2013

Informacja o zwalidowanych produktach finalnych

Przedstawiamy Państwu jeden z efektów prac Grupy Roboczej ds. upowszechniania i włączania KST Edukacja i szkolnictwo wyższe.

Pod wskazanym adresem: http://s421074630.domenaklienta.pl/kiw_data/dariusz/Formatki.zip znajdują się opisy 30 proejktów.

 

 

22.08.2013

XV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

W związku ze złożeniem do Sekretariatu Regionalnej Sieci Tematycznej projektów innowacyjnych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim, Przewodnicząca Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL), podjęła decyzję o wyznaczeniu terminu posiedzenia poświęconego opiniowaniu ww. dokumentów.

XV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego odbędzie się 26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19.

Porządek obrad XV posiedzenia RST WL

 

 

 

22.02.2013

Nowi członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

W związku z podpisaniem przez Departament EFS (IP) dwóch umów o dofinansowanie projektów innowacyjnych wyłonionych w ramach konkursu 3/POKL/PI/VIII/2012, a także jednej umowy o dofinansowanie projektu zawartej w ramach konkursu 6/POKL/PI/IX/2012, zgodnie z Koncepcją funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach PO KL, a także Regulaminem funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL, skład instytucjonalny oraz osobowy Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) został poszerzony o nowych Beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. konkursów. Nowi członkowie (i ich stali zastępcy) reprezentują następujące firmy/instytucje: FUDA Agnieszka Laskowska; Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A (Priorytet VIII) i Narodowe Forum Doradztwa Kariery (Priorytet IX PO KL).

1. Aktualny skład instytucjonalny RST WL;

2. Aktualny skład osobowy RST WL;

obie listy dostępne są jako załączniki w zakładce SKŁAD

 

 

 

22.02.2013

XIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL)

Zgodnie z decyzją Przewodniczącej Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) – Pani Iwony Nakielskiej, w dniu 26 lutego br. (wtorek) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 odbędzie się kolejne posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11.00, a głównym tematem będzie wydanie opinii nt strategii wdrażania projektów innowacyjnych testujących realizowanych przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie pt.: „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia” w ramach Priorytetu VI PO KL oraz „Wyjść na prostą” w ramach Priorytetu VII PO KL.

Porządek XIII posiedzenia RST WL dostepny jest tutaj

 

 

 

23.01.2013

XII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL)

Zgodnie z decyzją Przewodniczącej Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) – Pani Iwony Nakielskiej, w dniu 24 stycznia br. (czwartek) w budynku Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 odbędzie się XII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL).  Posiedzenie RST rozpocznie się o godz. 11.00, a jego przedmiotem będzie wydanie opinii nt dwóch strategii wdrażania oraz ocena jednego produktu finalnego, projektów innowacyjnych testujących, które są realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL.

 

Proponowany porządek posiedzenia dostępny jest tutaj

 

 

19.12.2012

XI posiedzenie RST WL - czwartek, 20 grudnia 2012 r.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącej Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) – Pani Iwony Nakielskiej,  w dniu 20 grudnia br. (czwartek) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy  ul. Czechowskiej 19 odbędzie się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Początek obrad RST WL został zaplanowany na godz. 12.30.

Przedmiotem posiedzenia Sieci Tematycznej będzie ocena strategii wdrażania dwóch projektów innowacyjnych testujących: „PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim” realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach Priorytetu VII PO KL w temacie – Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” w ramach Priorytetu IX PO KL w temacie Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. W ramach niniejszego posiedzenia członkowie Sieci Tematycznej, podejmą również decyzję w sprawie przyjęcia Strategii Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na 2013 rok.

Porządek obrad dostępny jest tutaj.

 

 

9.08.2012

Poszerzenie składu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL o Beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w ramach konkursu zamkniętego 1/PI/POKL/6.2/2011 oraz 1/PI/POKL/7.1.1/2011

W związku z podpisaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP2) sześciu umów o dofinansowanie projektów innowacyjnych wyłonionych w ramach konkursu zamkniętego 1/PI/POKL/6.2/2011, a także trzech umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu zamkniętego 1/PI/POKL/7.1.1/2011 zgodnie z Koncepcją funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach PO KL, a także Regulaminem funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL, skład instytucjonalny oraz osobowy Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) został poszerzony o nowych Beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. konkursów. Nowi członkowie (ich stali zastępcy) reprezentują: Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie; Fundację Aktywności Obywatelskiej, a także Ecorys Polska Sp. z o.o.

Aktualny skład instytucjonalny i osobowy dostępne są tutaj.

 

7.08.2012

IX posiedzenie RST WL - piątek, 10 sierpnia

Zgodnie z decyzją Przewodniczącej Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) – Pani Iwony Nakielskiej,  w dniu 10 sierpnia br. (piątek) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy  ul. Czechowskiej 19 odbędzie się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Początek obrad PKM PO KL został zaplanowany na godz. 11.00.

Przedmiotem posiedzenia Sieci Tematycznej będzie ocena produktu finalnego projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym „Obudź w sobie olbrzyma – Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej” realizowanego przez EUROPERSPEKTYWA Beata Romejko w Lublinie w ramach Priorytetu VI PO KL w temacie: „Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej”.   

Porządek IX posiedzenia RST WL można znaleźć tutaj.

 


 

28.05.2012 r.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) - Pana Krzysztofa Grabczuka oraz Przewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) – Pani Iwony Nakielskiej,  w dniu 30 maja br. (środa) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy  ul. Czechowskiej 19 odbędą się posiedzenia Podkomitetu Monitorującego oraz Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego.

Początek obrad PKM PO KL został przewidziany na godz. 11.00, a tuż po zakończeniu ok. godz. 12.00 rozpoczną się obrady RST WL.

Posiedzenie Podkomitetu zostanie zwołane w celu prezentacji raportu metodologicznego badania ewaluacyjnego Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL” realizowanego przez PSDB Sp. z o.o. w Warszawie. Natomiast Sieć Tematyczna zajmie się oceną produktu finalnego projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym "Dłużej na rynku pracy"  realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie w ramach Priorytetu VI PO KL w temacie: „Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej”  oraz oceną strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Im wcześniej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „ OIC Poland” w Lublinie w Poddziałaniu 7.2.2 w ramach tematu: „Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości”.

 

pliki z porządkami obrad do pobrania tutaj _________________________________________________________________________________________________________________

 

2.05.2012

Aktualizacja "Analizy jakościowej projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz Map projektów w ramach PO KL"

Informujemy, iż na portalu Krajowej Instytucji Wspomagającej pod adresem http: //kiw-pokl.org.pl w zakładce baza beneficjentów i produktów - mapa projektowanaliza-jakościowa znajdą Państwo uaktualnioną wersję "Analizy jakościowej projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej" oraz Map projektów. Dokument uzupełniono ponadto o propozycje powiązań projektów współpracy ponadnarodowej, będzie on cyklicznie aktualizowany w oparciu o informacje przekazane przez IP, IP2 oraz beneficjentów. Dla zwiększenia przejrzystości "Analizy jakościowe." zostały zamieszczone pod wskazanym adresem internetowym zarówno w wersji jednolitej jaki w wersji rejestruj zmiany. Wszelkie propozycje kolejnych powiązań do "Analizy." należy zgłaszać za pomocą formularza, znajdującego się na stronie KIW na adres:
dariusz.pietrzyk@cpe.gov.pl

 


 

2.05.2012

Aktualizacja "Analizy jakościowej projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz Map projektów w ramach PO KL"

Informujemy, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca za zgodą IZ PO KL dokonała aktualizacji zapisów  "Koncepcji funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " oraz dokumentów stanowiących jej uzupełnienie : formularza zgłoszeniowego członka KST/RST i wzorów regulaminów funkcjonowania KST i RST. Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 maja 2012r i dotyczą:
- aktualizacji zadań sekretariatów KST i RST
- przekazywania listy instytucjonalnej KST do wiadomości Koordynatora obszarowego ST PO KL
- przekazywania informacji o składzie osobowym KST wyłącznie do wiadomości Grupy Roboczej  KM PO KL, a nie jak dotychczas do zatwierdzenia
- uwzględnienia Koordynatora obszarowego KST/ Sekretariatu RST jako podmiotu wnioskującego o zmianę składu instytucjonalnego KST/RST
- możliwości usunięcia ze składu KST/RST instytucji/organizacji ,których przedstawiciele będący członkami Sieci Tematycznej nie stosują się do
zapisów określonych w jej Regulaminie
- akceptacji Regulaminu Sieci przez nowego członka poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, bez konieczności przekazywania go do Koordynatora obszarowego RST
- umożliwienia Przewodniczącemu ST udzielenia upoważnienia innemu członkowi Sieci do prowadzenia posiedzenia ( w razie jednoczesnej nieobecności Przewodniczącego i jego zastępców)
- umożliwienia zastępstwa Sekretarza RST w razie jego nieobecności
- doprecyzowania zapisu pozwalającego na wybór więcej niż jednego Wiceprzewodniczącego ST
- dodania zapisu wskazującego lokalizację wzorów Strategii wdrażania projektu innowacyjnego oraz Opisu produktu finalnego -zmiany zasad
raportowania z funkcjonowania ST do Instytucji Zarządzającej PO KL
- umożliwienia Koordynatorowi obszarowemu zgłaszania zmian do Regulaminu KST

Załączniki - do pobrania na dole strony:
 
1. Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania
2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Formularz
zgłoszeniowy członka KST/RST
3. Wzór regulaminu funkcjonowania KST PO KL
4. Wzór regulaminu funkcjonowania RST PO KL

 

 


 

5.04.2012 r.

VII Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Wojewóztwa Lubelskiego - wtorek 10 kwietnia

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego – Pani Iwony Nakielskiej w dniu 10 kwietnia br. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy  ul. Czechowskiej 19 w Lublinie odbędzie się VII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Posiedzenie zostanie poświęcone wydaniu oceny walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością” realizowanego przez Beneficjenta - Europerspektywa Beata Romejko w ramach Działania 9.2 PO KL. Jest to pierwszy z produktów finalnych poddany walidacji spośród 8 projektów innowacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim. Walidacja jest oceną realizowanego projektu pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego. Walidacja przeprowadzana przez sieć tematyczną jest końcowym etapem pracy nad produktem finalnym. Ocena produktu może mieć charakter pozytywny, bądź negatywny i zostanie przekazana do Instytucji Organizującej Konkurs, która podejmie ostateczną decyzję o dalszej realizacji ostatniej fazy drugiego etapu projektu.  W porządku obrad przewidziano także miejsce na omówienie postępów w realizacji drugiego etapu wdrażania projektów innowacyjnych przyjętych do dofinansowania w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim.

 

Porządek VII posiedzenia RST WL - do pobrania na dole strony

 


 

30.03.2012 r.

Nowy członek Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego;


Z dniem 20 marca br. na wniosek Wojewody Lubelskiego - Pani Jolanty Szołno – Koguc, nowym członkiem Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL pełniącym funkcję stałego zastępcy członka, przedstawiciela Wojewody Lubelskiego, został Pan Tomasz Włodek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

 


 

31.01.2012 r.

1 lutego 2012 r. (środa) o godz.: 12.00 (tuż po zakończeniu XIII posiedzenia Podkomitetu Monitorującego) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 w Lublinie odbędzie się VI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, poświęcone zaopiniowaniu i akceptacji 2 strategii wdrażania projektów innowacyjnych testujących.

Projekt Świat dobrej przyszłości realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, natomiast projekt Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny". Oba projekty zostały wyłonione do dofinansowania w 2011 roku w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie VII, Poddziałanie 7.2.2 PO KL – Temat: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Oprócz ww. projektów przedmiotem obrad będą zmiany w Regulaminie funkcjonowania RST oraz przyjęcie Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012.


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i prowadzenie posiedzenia - Pani Iwona Nakielska - Przewodniczący Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego.

2.    Przyjęcie porządku obrad

3.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.    Strategia działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2012:

  • Prezentacja założeń - Pani Iwona Nakielska - Przewodniczący RST WL,
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2012

5.    Prezentaqa strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Świat dobrej przyszłości realizowanego w ramach Poddziałania 7 2 2 PO KL - przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie.

6 Prezentacja opinii strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Świat dobrej przyszłości realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL - eksperci; Pani Barbara Matysik. Pan Antoni Rutka

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Świat dobrej przyszłości realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie.

8    Prezentacja strategu wdrażania projektu innowacyjnego testującego Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL -przedstawiciele Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny"

9    Prezentacja opinii strategu wdrażania projektu innowacyjnego testującego Innowacyjne Programy Integralno Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny" w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL - eksperci Pani Barbara Matysik. Pan Antoni Rutka

10.    Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencjr Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim realizowanego przez Fundaqę Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny"

11.    Sprawy różne / Wolne wnioski

12.    Zakończenie posiedzenia

______________________________________________________________________________________________________________

16.11.2011

Nowy członek Regionalnej Sieci Tematycznej

Zaktualizowana została Lista członków Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowym członkiem RST, jako przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego został Marek Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL.

Lista członków Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na dzień 15 listopada 2011 r.)

 


 

21.06.11 r.

Poszerzenie składu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

W związku z podpisaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP2) umów o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących wyłonionych w ramach konkursu zamkniętego 1/PI/POKL/7.2.2/2010 zgodnie z Koncepcją funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach PO KL, a także Regulaminem funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL, skład instytucjonalny oraz osobowy Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) został poszerzony o Beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. konkursu.

Nowi członkowie (ich stali zastępcy) reprezentują: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu oraz Fundację Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie.

1. Aktualny skład instytucjonalny RST WL;

2. Aktualny skład osobowy RST WL;

 


 

28.05.11 r.

W dniu 30 maja br. o godz. 11.00 w budynku instytucji Pośredniczącej PO KL, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 miało miejsce IV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) poświęcone wyrażeniu opinii w sprawie zaakceptowania strategii wdrażania projektów innowacyjnych testujących. Obrady prowadziła Pani Iwona Nakielska – Przewodniczący RST WL, a Instytucję Zarządzającą PO KL – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentowała Pani Paulina Pietrasik.

Ocenie podlegały strategie projektów innowacyjnych wyłonionych do dofinansowania jeszcze w 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie VI, Działanie  6.2 PO KL – Temat: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej. Strategie te kończą I etap realizacji projektu innowacyjnego testującego. Po wysłuchaniu opinii ekspertów dokonujących oceny strategii wdrażania projektów: Obudź w sobie olbrzyma – innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej, którego Beneficjentem jest Beata Romejko – Europerspektywa oraz Dłużej na rynku pracy realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także po przeprowadzonej dyskusji z udziałem Beneficjentów, RST w głosowaniu podjęła decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) warunkowej akceptacji obu z ww. strategii. Akceptacja warunkowa oznacza, że Sieć Tematyczna dopuszcza możliwość rozpoczęcia II etapu wdrażania projektu innowacyjnego testującego, jakim jest walidacja produktu finalnego projektu, po spełnieniu warunków, uzupełnieniu informacji, określonych w uzasadnieniu do uchwały. Należy przy tym zaznaczyć, że ostateczną decyzję w kwestii oceny strategii wdrażania podejmuje IOK, w tym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy, który pod pewnymi warunkami może nawet nie uwzględnić stanowiska Sieci. O ostatecznej decyzji są informowani Przewodniczący RST i jej członkowie.

 

 


 

27.05.11 r.

IV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego

Na dzień 30 maja br. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Czechowskiej 19 z inicjatywy Przewodniczącego – Pani Iwony Nakielskiej zostało zwołane IV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego poświęcone wyrażeniu opinii w sprawie zaakceptowania strategii wdrażania projektów innowacyjnych testujących.

Projekty Dłużej na rynku pracy realizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz  Obudź w sobie olbrzyma – innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej, którego Beneficjentem jest Beata Romejko – Europerspektywa zostały wyłonione do dofinansowania w 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie VI, Działanie  6.2 PO KL – Temat: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej.

Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego stanowi jedno z dwóch dodatkowych narzędzi oceny projektu innowacyjnego testującego przyjętego do dofinansowania. Złożenie przez beneficjenta strategii wdrażania projektu kończy pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego testującego. Dokument ten doprecyzowuje i uszczegóławia zapisy wniosku o dofinansowanie. Ocena ta ma umożliwić wypracowanie produktu (rozumianego jako model / narzędzie / instrument), który będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby grup docelowych poprzez uwzględnienie opinii różnych zainteresowanych środowisk, w tym decydujących o wdrożeniu wypracowanych rozwiązań na szerszą skalę, i ekspertów w dziedzinie odpowiadającej zakresowi projektu. Sieć Tematyczna posiłkując się w swojej decyzji opiniami dwóch ww. ekspertów, może poprzez wyrażenie opinii pozytywnej, opinii warunkowej lub opinii negatywnej, zarekomendować Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) akceptację, warunkową akceptację lub odrzucenie danej strategii. IOK akceptuje, akceptuje warunkowo lub odrzuca strategię biorąc pod uwagę rekomendacje Sieci Tematycznej. Jest to bardzo ważny dla beneficjentów moment realizacji projektu, bowiem gdy IOK odrzuci strategię, następuje rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku akceptacji, akceptacji warunkowej (po wprowadzeniu niezbędnych zmian) beneficjent rozpoczyna drugi etap wdrażania projektu innowacyjnego testującego.

 


 

14.12.10 r.

Uprzejmie informujemy, żew dniu 16 grudnia br. (czwartek) w siedzibie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 19 odbędzie się II posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem będzie omówienie i zatwierdzenie Strategii działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2011. W trakcie obrad odbędzie się także prezentacja projektów innowacyjnych przyjętych do dofinansowania w 2010 roku.

 

 


 

 

Powołanie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Inicjując działania związane z powołaniem Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie lubelskim Instytucja Pośrednicząca w porozumieniu z Przewodniczącym Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego zaproponowała, aby skład osobowy RST był tożsamy ze składem Podkomitetu Monitorującego, uzupełnionym o przedstawicieli beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w komponencie regionalnym (udział wszystkich projektodawców). Ideą takiego rozwiązania było zapewnienie transparentnego udziału wszystkich zainteresowanych podmiotów i środowisk oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Sieci.

Za pośrednictwem Członków/Stałych Zastępców w Podkomitecie IP zwróciła się do instytucji, które delegowały swoich przedstawicieli do PKM o akceptację składu instytucjonalnego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. W przypadku składu osobowego instytucje miały prawo zgłosić innego przedstawiciela i jego zastępcę do RST(odpowiadającego profilowi kandydata na członka/zastępcę RST), poprzez wypełnienie stosownego formularza i dostarczenie go do Sekretariatu Podkomitetu Monitorującego POKL.

W dniu 19 maja 2010 r. uchwałą nr 3/2010 Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Lubelskiego powołał Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Lubelskiego (RST WL) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podkomitet powołując Sieć wskazał jednocześnie jej Przewodniczącego - przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej (IP) komponentu regionalnego PO KL - Pana Huberta Rząsowskiego p.o. Z - cy Dyrektora  Departamentu EFS, a na Wiceprzewodniczącego, przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (IP2) PO KL – Pana Mirosława Fatygę – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Pliki do pobrania

RegulaminRST_WL (31-05-2010) 187,04 KB

Porzadek VII posiedzenia RST WL (05-04-2012) 97,29 KB

Porządek - XX Posiedzenie RST (28-02-2014) 220,69 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754012, wizyty:7142527

projekt i cms: www.adm-media.pl