Twoja opinia

drukujRegionalna Sieć Tematyczna Województwa Lubelskiego w ramach PO KL

Sieci Tematyczne (ST) stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwi uwzględnienie różnych punktów widzenia a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych (dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu, wyników testowania, weryfikacji początkowych założeń).

Sieci Tematyczne PO KL zostały utworzone na podstawie „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 01.04.2009) na okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z rekomendacją Grupy Roboczej ds. kwestii horyzontalnych, działającej w ramach Komitetu Monitorującego PO KL, Sieci Tematyczne powoływane są na poziomie centralnym jako Krajowe Sieci Tematyczne (KST) oraz na poziomie regionalnym jako Regionalne Sieci Tematyczne (RST).
Te pierwsze odpowiadają za projekty wdrażane w komponencie centralnym, drugie – w komponencie regionalnym.

Zadania Regionalnych Sieci Tematycznych określa Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).  W szczególności do ST/RST należy:

 • Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST) (szczegółowo omówione w podrozdziale 5),
 • Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych  w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST) (szczegółowo omówiona w podrozdziale 6),
 • Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz beneficjentów realizujących już projekty i innych, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki (np. poprzez spotkania, seminaria, interaktywne fora, konsultacje on-line, wizyty studyjne itd.),
 • Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL (np. inicjowanie oraz organizacja wykładów otwartych
  i seminariów, organizacja spotkań, których celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat wypracowywanych w ramach projektów innowacyjnych rozwiązań),
 • Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych
  a decydentami politycznymi (osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie centralnym lub regionalnym) (np. poprzez spotkania w ramach komisji parlamentarnych, grup roboczych przy władzach samorządowych , spotkania z decydentami itp.),
 • Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym oraz w poszczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów na poziomie centralnym i regionalnym (m.in. poprzez udział przedstawicieli RST w pracach KST),
 • Współpraca pomiędzy ST działającymi w tych samych lub różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (gościnny udział w posiedzeniach innych ST, bieżące kontakty telefoniczne, e-mail, udział w forach dyskusyjnych, cykliczne seminaria, spotkania robocze itd.).

 

Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego testującego kończy się opracowaniem dokumentu zatytułowanego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego (zwana dalej strategią), wg wzoru  (załącznik do Podręcznika dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL). Celem opiniowania strategii przez Sieć Tematyczną jest uwzględnienie stanowiska ekspertów, praktyków i innych projektodawców w zakresie założeń projektu innowacyjnego testującego tak, by możliwe było ich zweryfikowanie w kontekście m.in. użyteczności wypracowywanych rezultatów dla potrzeb polityki.

Walidacja produktU finalnego projektu innowacyjnego

W drugim etapie wdrażania projektu innowacyjnego przeprowadzana jest walidacja produktu finalnego opracowanego przez beneficjenta. Beneficjent przygotowuje opis produktu finalnego
i składa go wraz z załączonym produktem, w terminie nie krótszym niż na 60 dni roboczych przed rozpoczęciem ostatniej fazy realizacji projektu innowacyjnego, dotyczącej upowszechnienia
i włączenia, do Sekretariatu RST, celem poddania procesowi walidacji. Dlatego Przewodniczący ST w porozumieniu z Sekretariatem RST wyznaczając terminy dla procesu walidacji przez ST winien wziąć pod uwagę ów 60-dniowy okres, którym dysponuje beneficjent przed rozpoczęciem ww. działań upowszechniających i włączających.

RST, powołane na poziomie każdego województwa, funkcjonują w oparciu o strukturę Podkomitetów Monitorujących PO KL (PKM). Do decyzji poszczególnych PKM należy rozstrzygnięcie, czy zadania RST są realizowane w ramach jednej wydzielonej grupy roboczej ds. projektów innowacyjnych we wszystkich priorytetach PO KL czy też w ramach kilku grup roboczych w zakresie poszczególnych obszarów, tj. zatrudnienia, integracji społecznej, adaptacyjności i edukacji.

Obsługę administracyjną zapewniają Sekretariaty RST, które są tworzone na bazie istniejących Sekretariatów Podkomitetów Monitorujących POKL. Sekretariat RST zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną RST oraz wspiera Przewodniczącego RST w wykonywaniu wyznaczonych RST zadań.

 

Do otwarcia plików pdf potrzebe jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753546, wizyty:7142062

projekt i cms: www.adm-media.pl