Twoja opinia

drukujSprawozdania z realizacji komponentu regionalnego PO KL

Podstawowym narzędziem monitorowania PO KL są sprawozdania, sporządzane na każdym z poziomów wdrażania Programu. Informacje na temat postępów w realizacji Programu opracowują i przekazują: beneficjenci, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucja Zarządzająca w szczegółowo określonych terminach przez Instytucję Zarządzającą. Informacje opracowywane są w oparciu o wzory sprawozdań określone przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi. Formularze dostępne są dla każdego z uczestników Programu na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Narzędziem uzupełniającym w monitorowaniu Programu jest Informacja miesięczna sporządzana przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL począwszy od poziomu Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Instytucją odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesu monitorowania na poziomie Programu jest Instytucja Zarządzająca, na poziomie Priorytetu – Instytucja Pośrednicząca, a na poziomie Działania – – Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Postęp rzeczowy PO KL jest mierzony za pomocą wskaźników określonych na poziomie Priorytetów, opracowanych przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi.

Sprawozdawczość z wdrażania komponentu regionalnego

PO KL, mimo wyodrębnionego komponentu regionalnego, pozostaje jednak sektorowym programem krajowym i jako taki zawiera cele sektorowe określone w skali całego kraju. Monitorowanie realizacji komponentu regionalnego jest przedmiotem współpracy Instytucji Zarządzającej oraz instytucji pośredniczących (tj. samorządów województw). Ze względu na fakt, że większość środków PO KL jest przeznaczona do wykorzystania w komponencie regionalnym, dokonano dezagregacji wartości docelowych wskaźników z poziomu krajowego na poziom regionalny, co usprawni zarządzanie Programem i pozwoli na identyfikację dystansu danych województw do wartości docelowej na poziomie kraju oraz określenie obszarów priorytetowychw danym regionie. Biorąc pod uwagę powyższe, Instytucja Zarządzająca zdecydowała się nie zamieszczać w Programie wskaźników regionalnych, gdyż nie będą one obrazowały, w jaki sposób realizowane są cele Programu ustalone na poziomie krajowym. Wskaźniki te zostały umieszczone w dokumencie krajowym, uszczegóławiającym zapisy Programu. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się monitorować w sposób ciągły stopień osiągania celów odzwierciedlonych w zdezagregowanych wskaźnikach, ustalonych dla każdego województwa oraz do okresowego (corocznego) informowania Komisji Europejskiej o postępach wdrażania Programu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753526, wizyty:7142042

projekt i cms: www.adm-media.pl