Twoja opinia

drukujZałaczniki do umowy o dofinansowanie realizacji projektu/umowy wewnątrzprojektowej

W przypadku projektów, w których Projektodawca jest jednocześnie podmiotem udzielającym pomocy publicznej (Operatorem) Projektodawca zobowiązany jest do uzyskania oświadczeń i zaświadczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej od beneficjenta pomocy przy procedurze podpisywania umów wewnątrzprojektowych i powinny one stanowić załączniki do umowy zawieranej pomiędzy Projektodawcą a beneficjentem pomocy publicznej. Dokumenty i informacje w nich zawarte powinny być zweryfikowane najpóźniej w dniu udzielenia pomocy tj. w dniu zawarcia umowy z podmiotem ubiegającym się o pomoc. W przypadku wystawienia dokumentów z datą wcześniejszą niż podpisanie umowy należy w dniu zawarcia umowy od podmiotu ubiegającego się o pomoc przyjąć oświadczenie potwierdzające iż dane zawarte w ww. dokumentach nie uległy zmianie.


Dot. pomocy publicznej:


a)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r.) wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe (jeśli podmiot zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; pozostałe podmioty przedstawiają informacje dotyczące swojej sytuacji ekonomicznej bez  sprawozdań finansowych posługując się wyłącznie formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia; dla zachowania pełnej  przejrzystości, powinny one także przedkładać podmiotowi udzielającemu pomocy swoje oświadczenie, że nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań).


b)    Oświadczenie określające przynależność podmiotu do danej kategorii MŚP.


c)    Oświadczenie dot. wkładu prywatnego - deklaracja posiadania wkładu prywatnego, z informacją, iż środki te nie pochodzą ze środków publicznych, preferencyjnych kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku – w przypadku wnoszenia wkładu własnego.


Dot. pomocy de minimis:


d)    Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z  kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Beneficjent pomocy otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat  tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis.


e    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis) wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe (jeśli podmiot zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; pozostałe podmioty przedstawiają informacje dotyczące swojej sytuacji ekonomicznej bez  sprawozdań finansowych posługując się wyłącznie formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia; dla zachowania pełnej  przejrzystości, powinny one także przedkładać podmiotowi udzielającemu pomocy swoje oświadczenie, że nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753982, wizyty:7142497

projekt i cms: www.adm-media.pl