Twoja opinia

drukujPoddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


NA CO?

    - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty ( wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, programy prewencyjne); dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT i języków obcych    

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne; poradnie psychologiczno – pedagogiczne; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne osoby które przedwcześnie opuściły system oświaty

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    34 704 094

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792511, wizyty:7161117

projekt i cms: www.adm-media.pl