Twoja opinia

drukujPoddziałanie 7.1.2

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


NA CO?

    -rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, oraz indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące: wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym
    - wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
    - upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie

DLA KOGO?

    powiatowe centra pomocy rodzinie systemowe

GRUPY DOCELOWE

    osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi; uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się; osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, mające trudności z integracją zawodową lub społeczną;
    powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy; inne jednostki pomocy i integracji społecznej

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    25 467 981

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13792486, wizyty:7161092

projekt i cms: www.adm-media.pl