Twoja opinia

drukujPoddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


NA CO?

    - rozwój  form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne obejmujące: wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym; rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
    - upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej)

DLA KOGO?

    ośrodki pomocy społecznej systemowe

GRUPY DOCELOWE

    osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) grup: osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); osoby bezdomne; osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi; osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia; ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy; młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym; inne jednostki pomocy i integracji społecznej

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    42 204 082

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793519, wizyty:7161424

projekt i cms: www.adm-media.pl