Twoja opinia

drukujPoddziałanie 6.1.1

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


NA CO?

    - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
    - organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
    - realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących formy wsparcia: subsydiowane zatrudnienie, staże, praktyki, pośrednictwo pracy
    - opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, szkoleniach i stażach oraz innych usługach
    - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty (w tym PUP i WUP, w zakresie zadań nieobjętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.]).

GRUPY DOCELOWE

    - Osoby pozostające bez zatrudnienia w szczególności: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 msc., osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich odchodzące z rolnictwa
    - instytucje rynku pracy i ich pracownicy
    - podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomiere gionalnym i lokalnym

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    23 695 217

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754014, wizyty:7142529

projekt i cms: www.adm-media.pl