Twoja opinia

drukujDziałanie 9.3

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego


NA CO?

    - kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy
    - programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i  kwalifikacji ogólnych i zawodowych
    - programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób poza-formalny i nieformalny
    - wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: podwyższanie jakości oferty edukacyjnej (ubieganie się o akredytację kuratora oświaty); rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego (e-learning)

DLA KOGO?

    wszystkie podmioty

GRUPY DOCELOWE

    osoby w wieku 25 – 64 lat ( oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne; partnerzy społeczno – gospodarczy; pracodawcy

ILE?

    Środki finansowe (euro)
    13 322 934

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793492, wizyty:7161397

projekt i cms: www.adm-media.pl