Twoja opinia

drukujPriorytet VII

Promocja integracji społecznej


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

    Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
    Poddziałanie  7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
    Poddziałanie  7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

    Poddziałanie  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
    Poddziałanie  7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793342, wizyty:7161258

projekt i cms: www.adm-media.pl