Twoja opinia

drukujPriorytety PO KL

 

REALIZOWANE NA POZIOMIE CENTRALNYM


I. Zatrudnienie i integracja społeczna

    Cele:

 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ).
 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy.
 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej.


II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

    Cele:

 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw.
 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.
 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.
 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy.
 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego.
 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia.


III. Wysoka jakość systemu oświaty


    Cele:

 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą.
 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach.
 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie.


IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

    Cele:

 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych.
 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno -przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym.
 4. Podniesienie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.


V. Dobre rządzenie

    Cele:

 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej.
 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.
 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej.

 

REALIZOWANE NA POZIOMIE REGIONALNYM


VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich


    Cele:

 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy.
 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych.
 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich).
 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.


VII. Promocja integracji społecznej

    Cele:

 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.


VIII. Regionalne kadry gospodarki

    Cele:

 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.
 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.


IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

    Cele:

 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego).
 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich.


oraz


X. Pomoc techniczna

    Cele:

 1. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS.
 2. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS.
W ramach PO KL istnieje możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym.
W trybie systemowym projekty mogą realizować beneficjenci imiennie wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

W trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty, w tym:

 • instytucje rynku pracy, 
 • instytucje szkoleniowe, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
 • przedsiębiorcy, 
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
 • inne podmioty.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13793366, wizyty:7161282

projekt i cms: www.adm-media.pl