Twoja opinia

drukujCele PO KL

Głównym celem Programu PO KL jest

wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.


Działania ukierunkowane na realizację tego celu będą koncentrowały się na obszarach dotyczących m.in.:

  • zatrudnienia,
  • edukacji,
  • integracji społecznej,
  • ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
  • zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
  • budowy sprawnej  i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie funkcjonowania struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego będą wspierać przede wszystkim osoby i grupy społeczne.

Za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca (IZ), której rolę pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca deleguje zarządzanie poszczególnymi priorytetami do Instytucji Pośredniczących (IP), które za realizację tych zadań bezpośrednio odpowiadają przed Instytucją Zarządzającą PO KL.

 

Województwo lubelskie


W województwie lubelskim Instytucją Pośredniczącą jest Samorząd Województwa Lubelskiego. W jego imieniu funkcję tę pełni w Urzędzie Marszałkowskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie również bezpośrednio odpowiedzialny za wdrażanie i monitorowanie Priorytetów VIII i IX. Dla potrzeb wdrażania Priorytetów VI i VII powołano Instytucję Pośredniczącą drugiego stopnia (IP 2), której rolę pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.


Fianansowanie


Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu w latach 2007–2013, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy EFS stanowi ponad 9,7 mld euro. Kwota przyznana dla województwa lubelskiego wynosi ponad 511 mln euro.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754019, wizyty:7142534

projekt i cms: www.adm-media.pl