Twoja opinia

drukujProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CELE i PRIORYTETY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Główny cel programu będzie realizować dwa cele horyzontalne wymienione w NSRO:

 1. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Cel ten będzie wspierany głównie przez duże inwestycje z zakresu rozbudowy sieci transportowej, ochrony środowiska, infrastruktury energetycznej, zwiększenia potencjału kulturowego, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia.
 2. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten będzie realizowany w ramach wyodrębnionej osi priorytetowej, mającej na celu włączenie w system transportowy największych ośrodków miejskich na wschodzie. Będzie to uzupełnieniem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych:

 1. Gospodarka wodno - ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 7. Transport przyjazny środowisku
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 11. Bezpieczeństwo energetyczne
 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
 17. Konkurencyjność regionów

 

FINANSOWANIE

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23%)).

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

Podział środków UE dostępnych w ramach projektu PO IiŚ wg sektorów w mln euro:
Transport 71%, Ochrona środowiska 18%, Energetyka 6%, Kultura 2%. Zdrowie 1%, Szkolnictwo wyższe 2%.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13753927, wizyty:7142442

projekt i cms: www.adm-media.pl