Twoja opinia

drukujProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

CELE PROGRAMU


Celem głównym Programu jest: „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,
 • poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej,
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,
 • optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach PO RPW będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU

 • Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
 • Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 • Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
 • Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOTACJE

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej projekty realizować będą:

 •  szkoły wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
 • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych,
 • jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:  
  • urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego,
 • organizacje turystyczne,
 • instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe; inkubatory przedsiębiorczości),
 • Instytucja Zarządzająca Programem oraz Instytucja Pośrednicząca i inne instytucje wyznaczone do wdrażania Programu;
 • organy administracji rządowej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754004, wizyty:7142519

projekt i cms: www.adm-media.pl