Twoja opinia

drukujRegionalne Programy Operacyjne

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 (RPO) jest dokumentem operacyjnym, w ramach którego w latach 2007 - 2013 realizowana będzie zdecydowana większość zadań jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji publicznych i prywatnych.

Wdrażanie RPO w latach 2007-2013 odbywać się będzie w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) (zaakceptowanej przez Radę Ministrów w dn. 14 lutego 2006 r.) wstępna alokacja środków dostępnych w latach 2007 - 2013 z funduszy strukturalnych dla województwa lubelskiego wynosi 1 158 mln € (dla porównania alokacja w ramach ZPORR wynosi 201 mln €).

RPO jest dokumentem spajającym wszystkie działania o charakterze rozwojowym realizowane w Województwie Lubelskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013.


Cele i priorytety RPO z jednej strony są ustalane w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, a z drugiej muszą wpisywać się w cele i priorytety projektu Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia). Jednocześnie zapisy RPO musza uwzględniać treść projektów rozporządzeń UE dotyczących funduszy strukturalnych w latach 2007 - 2013.
Podstawowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego związane są z podnoszeniem konkurencyjności województwa lubelskiego oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju. Działania przewidziane do realizacji w RPO 2007 - 2013 obejmują:

w ramach rozwoju infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu przedsięwzięcia w zakresie:

 • modernizacji i rozbudowy podstawowej infrastruktury transportowej;
 • kompleksowego uzbrojenia dużych terenów inwestycyjnych;
 • infrastruktury ochrony środowiska, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami,


w ramach uporządkowania gospodarki wodnej oraz ściekowo-kanalizacyjnej, poprawy jakości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrony, zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenia retencji wód;

 • infrastruktury wykorzystywania energii odnawialnej;
 • infrastruktury z zakresu przyłączy energetycznych;
 • infrastruktury telekomunikacyjnej i społeczeństwa informacyjnego;
 • wzmocnienia funkcji najważniejszych placówek infrastruktury edukacji i ochrony zdrowia i innych wybranych obiektów infrastruktury społecznej (w tym obiektów o znaczeniu sportowo-rekreacyjnym),;
 • inicjatyw społeczności lokalnych;
 • infrastruktury turystycznej jako jednego z podstawowych elementów regionalnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (w tym opracowania programów rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, tworzenia systemów i centrów informacji turystycznej, rozwoju usług i kadr związanych z turystyką);
 • wsparcia kultury jako czynnika wzrostu kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego, w tym utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz zwiększania dostępności do kultury i jej promocji.


W ramach stymulowania wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienia potencjału innowacyjnego przedsięwzięcia w zakresie:

 • wsparcia instrumentów finansowania przedsiębiorczości;
 • unowocześnienia oferty produktowej i usługowej MSP, o największym potencjale rozwojowym, działających na rynku regionalnym i lokalnych;
 • tworzenia i rozwoju nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw dla wspomagania procesów restrukturyzacji i dywersyfikacji zatrudnienia;
 • rozwoju lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci, rozwoju powiązań kooperacyjnych o zasięgu regionalnym;
 • zwiększania regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego i regionalnych sieci współpracy pomiędzy placówkami akademickimi, sektorem B+R oraz przedsiębiorstwami;
 • wspierania innowacji i zastosowania nowych technologii w przedsiębiorstwach;
 • rozwoju możliwości eksportowych;


W ramach wspomagania procesów restrukturyzacji i rozwoju współpracy międzyregionalnej przedsięwzięcia w zakresie:

 • kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast;
 • wzmocnienia roli miast średnich i małych jako ośrodków gospodarczych wspomagających procesy restrukturyzacji obszarów wiejskich;
 • wsparcia lokalnych systemów rozwoju infrastruktury technicznej mających na celu dywersyfikację zatrudnienia i wzrost poziomu inwestycji poza restrukturyzowanymi sektorami gospodarki (tj. rolnictwem i przemysłami tradycyjnymi);
 • wsparcia dla wyrównywania szans rozwojowych obszarów (wyznaczonych na poziomie NTS III i poniżej) w zakresie edukacji, zdrowia i dostępu do innych usług społecznych o podstawowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego;
 • dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój turystyki i innych usług charakteryzujących się potencjałem ekonomicznym (np. kultury);
 • wzmocnienia kapitału społecznego poprzez realizację przedsięwzięć społeczności lokalnych;
 • promocji atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej województwa w kraju i za granicą;
 • rozwoju współpracy międzyregionalnej.


Projekty kluczowe wybrane przez Zarząd Województwa do realizacji w ramach RPO na lata 2007-2013. Po wnikliwym przeanalizowaniu listy projektów zgłoszonych do planu inwestycyjnego RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dnia 17 lipca 2006 r. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru projektów kluczowych zgodnie z załączonymi danymi:

Priorytet RPO: III
Nazwa projektu/zakres inwestycji: Rozudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) - I etap
Orientacyjny koszt całkowity (mln euro): 49
Instytucja odpowiedzialna za realizację: Samorząd Województwa Lubelskiego, Port Lotniczy Lublin S.A. w Świdniku. 
Uwagi: -

Priorytet RPO: II
Nazwa projektu/zakres inwestycji: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny
Orientacyjny koszt całkowity (mln euro): 10
Instytucja odpowiedzialna za realizację: Samorząd Województwa Lubelskiego
Uwagi: -

Priorytet RPO: V
Nazwa projektu/zakres inwestycji: Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Orientacyjny koszt całkowity (mln euro): 26,2
Instytucja odpowiedzialna za realizację: Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji
Uwagi: -

Priorytet RPO: V I
Nazwa projektu/zakres inwestycji:
Modernizacja stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntowskich
Orientacyjny koszt całkowity (mln euro): 12
Instytucja odpowiedzialna za realizację: Miasto Lublin
Uwagi: wybór warunkowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13754028, wizyty:7142543

projekt i cms: www.adm-media.pl